اصول اخلاقی انتشار مقاله

منشور اخلاقی سردبیر

1- سردبیربه استقلال فکری نویسندگان محترم احترام می گزارد.

2-سردبیر تمامی مقالات دریافتی را بدون  سوگیری در مدت زمان معقول بررسی می کند.

3-مسئولیت نهایی رد و یا پذیرش یک مقاله تنها به عهده سردبیر است. این تصمیم گیری براساس نظرات دریافتی داوران واعضای هیئت تحریریه مجله انجام می شود. ممکن است مقاله ای بخاطر عدم تناسب، با نظر سردبیر بدون طی شدن مراحل داوری رد شود. رد این مقالات ممکن است براساس خروج مقاله از حیطه موضوعی مجله، دور بودن از موضوعات جاری، نداشتن عمق محتوایی لازم، و یا سار موارد دیگر صورت بگیرد.

منشور اخلاقی نویسنده

1-اساسی ترین مسئولیت اخلاقی یک نویسنده ارائه یک گزارش درست و تمام ازپژوهش انجام شده و سعی در عدم ارتکاب به سرقت ادبی به هر نحوی از انحاء شامل برداشت لفظ ویا نزدیک به مضمون، نقل مشابه متن ویا نتایج پژوهش های دیگر افراد و غیره است. برهمین اساس مسئولیت اصلی مقاله با نئیسنده اصلی(نویسنده مسئول) می باشد.

2- مستند سازی داخل مقاله الزامی است.

3- چنانچه مقاله قبلا ( در این مجله و یا سایر مجلات) رد شده و یا از فرایند چاپ خارج شده است، ویا در مجله دیگری پذیرش شده باشد نویسنده باید سردبیر را آگاه نماید و در صورت عدم اطلاع به دفتر فصلنامه مسئولیت قانونی آن به عهده نویسنده خواهد بود.

منشور اخلاقی داوران

1-داور محترم باید به مقاله دریافتی برای داوری به مثابه یک سند محرمانه نگاه کند، و نتیجه داوری مقالات را مستقیما و به صورت محرمانه به دفتر فصلنامه ارسال نماید.

2-همچنانکه داور استقلال فکری نویسنده مقاله را محترم می شمارد باید بی طرفانه  را از ارزیابی کند.