فرایند پذیرش مقالات

1- مقاله توسط مولفان محترم در سامانه ثبت و برای بررسی ارسال می شود.

2-پس از روئیت مقاله توسط مدیر داخلی در سامانه، بررسی اولیه صورت می گیرد و در صورت تأیید اولیه به هیئت تحریریه برای بررسی و انتخاب داور ارجاع داده می شود.

3 - پس از انتخاب حداقل 2 داور از طریق سامانه به داوران متخصص و مرتبط با موضوع مشخص شده و ارسال می شود.

4- پس از پاسخ از طرف داوران محترم در صورت تایید دو داور در جلسه هیئت تحریریه مطرح و در صورت تایید برای چاپ ارسال می گردد.

توضیح اینکه در صورتیکه مقاله از طرف داوران اشکال داشته باشد جهت رفع اشکال به صاحبان مقاله عودت داده می شود.

 

بسمه تعالی

 

 

 

قابل توجه ارائه دهندگان مقاله

 

 

 

ضمن تشکر و استقبال از دریافت مقاله شما، بدینوسیله به استحضار می رساند براساس بخشنامه شماره 62815/10 مورخ 4/10/98 دانشگاه آزاد اسلامی و نامه شماره 2651/621 مورخ 28/1/99 معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن خواهشمند است برای ارسال داوری و چاپ مقاله به صورت الکترونیکی در دو مرحله مبالغ زیر را به حساب 0104406059005دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن واریز نمایید و فیش واریزی را به کارشناس فصلنامه ارسال نمایید.

 

1. پس از ارسال مقاله توسط نویسنده در صورت تأیید برای داوری مبلغ 000ر500ر1 ریال

 

2. در صورت تأیید داوری و ارسال برای چاپ الکترونیکی                   مبلغ 000ر500ر3 ریال

 

 

 

با تشکر

 

هیأت تحریریه فصلنامه