همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

محمد جواد قائد محمدی

فوق لیسانس پژوهش در علوم اجتماعی مربی، عضو هیئت علمی و مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

sr.1388@yahoo.com

دبیر اجرایی

تهمینه شمس مشهدی

دانشجوی دکتری کارمند دانشگاه آزاد اسلامی

t1361sh@gmail.com
021-76506417