اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکترحبیب الله آقابخشی

دکتری تخصصی دانشیار

www.SR-UR.IR
sr.1388yahoo.com
76506417

سردبیر

دکترفریدون کامران

دکتری جامعه شناسی و اقتصاد استادیار

www.sr-ur.ir
sr.1388yahoo.com
021-76506417

مدیر داخلی

محمد جواد قائد محمدی

فوق لیسانس پژوهش در علوم اجتماعی مربی، عضو هیئت علمی و مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

www.SR.UR.IR
sr.1388yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکترحبیب الله آقابخشی

دکتری تخصصی جامعه شناسی و آسیب شناسی اجتماعی دانشیار

sr.1388yahoo.com

دکترحبیب الله زنجانی

جمعیت شناسی دانشیار

zanjaniyahoo.com

دکترباقر ساروخانی

جامعه شناسی استاد

www.SR-UR.IR
saroukhaniyahoo.com

دکترداور شیخاوندی

جامعه شناسی استادیار

WWW.SR-UR.IR
davaryahoo.com

دکترفریدون کامران

دکتری جامعه شناسی و اقتصاد استادیار

kamranyahoo.com

دکترمهرداد نوابخش

دکتری تخصصی استاد

navabakhshyahoo.com

دکترسید احمد حسینی حاجی بکنده

مددکاری اجتماعی ایران استاد یار

bakandehyahoo.com

کارشناس نشریه

روشا مرادی

بلتابلا

roshamoradiwtiaugmail.com