راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش و تنظیم مقاله

از پژوهشگران، استادان، مؤلفان و دانشجویان عزیز خواهشمند است برای سهولت در پذیرش و صرفه جویی در وقت، قبل از تنظیم و نگارش مقالات خود به نکات زیر توجه فرمایند:

الف: الزامات نگارشی

1-       عنوان مقاله کوتاه و رسا باشد و به بار معنایی موضوع اصلی یا پیام مقاله اشاره کند.

2-     مقاله باید نتیجة پژوهش های نویسنده یا نویسندگان باشد و قبلاً در هیچ نشریه ای منتشر نشده باشد. چنانچه مقاله قبلاً به صورت سخنرانی در یک مجمع علمی ارائه شده است، لطفاً مشخصات کامل مجمع و زمان برگزاری را اعلام فرمایید.

3-     در صفحة عنوان مقاله مشخصات کامل نویسنده یا نویسندگان مقاله شامل: نام و نام خانوادگی، درجة تحصیلی، رشتة تحصیلی، سمت، محل کار و نشانی اینترنتی مؤلف نوشته شود. در صورت وجود چند نگارنده، پس از نوشتن نام خانوادگی و نام نگارندة اول، در مورد هر یک از نگارندگان دیگر ابتدا نام و سپس نام خانوادگی آنها نوشته شود. قبل از نوشتن نام نگارندة آخر، حرف (و) خواهد آمد.

4-     چکیدة فارسی و انگلیسی مقاله حداکثر در یکصد تا یکصد و پنجاه واژه (ده سطر) تدوین و در پایان چکیده ها کلید واژه های تحقیق حداکثر در پنج واژة فارسی و انگلیسی نوشته شود.

5-       در چکیده ها لازم است به صورت اجمالی به پنج مورد زیر (هر یک در 2 تا 3 سطر) اشاره شود. طرح مسأله، هدف، روش تحقیق، یافته ها و نتایج.

6-       مقاله به فارسی روان و سلیس نگارش شود و از نظر دستور زبان صحیح باشد، در انتخاب واژه ها دقت کافی مبذول گردد.

7-       چنانچه نویسنده واژه ای را از یک زبان بیگانه شخصاً ترجمه کند، یا ترجمان یک واژة خارجی کاملاً مصطلح و همگانی نشده باشد، لازم است اصل واژه در زیرنویس صفحه بیاید.

ب: نحوة حروف چینی و تدوین مقاله

1-     مقاله های ارسالی در سه نسخه روی کاغذ A4 یک رو با فاصله 5/1 سانتیمتر میان سطور با قلم نازنین فونت 12 (برای مقاله های لاتین با قلم تایمز 12) حروف نگاری شود، و همراه CD مقاله تحت برنامه Word2003 با پست سفارشی یا از طریق پست الکترونیکی (ایمیل) به دفتر فصل نامه ارسال گردد (یا به دفتر نشریه تحویل داده شود).

2-       کمّیت مقالة تایپ شده نباید از 20 صفحه A4 بیشتر باشد و در هر صفحه از 250 تا 280 کلمه تجاوز کند.

3-       در هر مقاله می توان حداکثر از 5 تصویر شامل جدول و نمودار استفاده کرد.

ج: ساختار مقاله

1-       مسأله مورد پژوهش پس از مقدمة مقاله به روشنی تبیین و در پایان آن پرسش هایی طرح شود که نویسنده قصد پاسخ گویی به آنها را دارد.

2-       هدف یا هدف های پژوهش مشخص شود.

3-       چارچوب نظری یا مبانی نظری به عنوان اسکلت بندی مقاله به خوبی توضیح داده شود.

4-       روش پژوهش یا روش شناسی به روشنی توضیح داده شود. در این قسمت می توان به طور اجمال به موارد زیر پرداخت:

ـ       نوع پژوهش، روش پژوهش، فرضیه ها یا پرسش های پژوهش، روش جمع آوری داده ها، متغیرها، مقیاس‌ها و تعریف عملیاتی متغیرها (در صورت لزوم)، جامعة آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه، روش تجزیه و تحلیل داده ها.

5-     یافته های تحقیق: در این قسمت به تشریح و تفسیر اجمالی یافته هایی پرداخته می شود که پژوهشگر در نتیجة تجزیه و تحلیل داده ها به دست آورده است. (در مقاله های فارسی از درج جداول به صورت لاتین اجتناب شود).

6-       نتیجه: به اختصار در یک یا حداکثر دو صفحه به نتایجی پرداخته می شود که پژوهشگر می تواند ادعا کند در نتیجة کار پژوهشی به آنها دست یافته است.

7-       پیشنهادها: پیشنهادهایی که پژوهشگر مطرح می کند باید بر پایة یافته هایی باشد که در نتیجة تحقیق به دست آورده است.

بنـابرایـن سـاختـار مقاله شامل هفت یا حداقل شش قسمت است (چنانچه پژوهش اکتشافی و پژوهشگر به یافته هایی برای طرح پیشنهاد نرسیده باشد). البته ناگفته نماند که در صورت تأیید سردبیر و داوران، مقالات صرفاً نظری در صورتی که از ساختار منسجم و طبقه بندی شدة علمی برخوردار، و نتیجة یک کار پژوهشی کتابخانه ای و مستند باشند نیز پذیرفته خواهد شد.

د: نحوة نگارش منابع و مآخذ

1-       در پایان مقاله فهرست الفبایی منابع مورد استفاده فارسی و لاتین به طور جداگانه به شکل زیر نوشته شود:

نام نویسنده، نام. (سال انتشار). عنوان کتاب یا مقاله. (نام و نام خانوادگی مترجم). محل انتشار: اسم ناشر.

2-       در صورت استفاده از یک مقاله ، ضمن رعایت نکات فوق عنوان اختصاری کامل مجله، شمارة مجله، و شمارة اولین و آخرین صفحه ای که مقاله در آن درج شده نیز، ذکر شود.

3-       در صورت استفاده از منابع اینترنتی، علاوه بر رعایت روش فوق، آدرس اینترنتی منبع ذکر شود، سپس داخل پرانتز تاریخ مراجعه اینترنتی ذکر شود.

4-     در داخل متن نیز پس از استفاده از متون مربوط به هر نویسنده، در داخل پرانتز نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شماره صفحه ای که متن یاد شده در آن درج گردیده، نوشته شود.

: تذکّرات مهم

1-       هیئت تحریریه در قبول یا رد مقالات رسیده مجاز است، و در صورت عدم پذیرش، مقاله به نویسنده عودت داده نمی شود.

2-     نویسندگان مقالات مسئول محتوا و پاسخگوی نظرات مطرح شده در مقالات و نوشته های خود هستند، و مطالب مطرح شده به هیچ وجه تعیین کنندة جهت گیری فکری و عقیدتی هیئت تحریریه یا مسئولان اجرایی فصلنامه نخواهد بود.

بسمه تعالی

 

قابل توجه ارائه دهندگان مقاله

 

ضمن تشکر و استقبال از دریافت مقاله شما، بدینوسیله به استحضار می رساند براساس بخشنامه شماره 62815/10 مورخ 4/10/98 دانشگاه آزاد اسلامی و نامه شماره 2651/621 مورخ 28/1/99 معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن خواهشمند است برای ارسال داوری و چاپ مقاله به صورت الکترونیکی در دو مرحله مبالغ زیر را به حساب 0105820582001 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن واریز نمایید و فیش واریزی را به کارشناس فصلنامه ارسال نمایید.

1. پس از ارسال مقاله توسط نویسنده در صورت تأیید برای داوری مبلغ 000ر500ر1 ریال

2. در صورت تأیید داوری و ارسال برای چاپ الکترونیکی                   مبلغ 000ر500ر3 ریال

 

با تشکر

هیأت تحریریه فصلنامه