اهداف و چشم انداز

اهداف وچشم انداز ها

فصلنامه پژوهش اجتماعی با هدف شناسایی مقاله های علمی و پژوهشی در راستای تولید علم کوشش می کند، این فصلنامه درصدد است تا با چاپ مقاله های علمی دانشگاهی گامی موثر در تولید دانش بومی کشور داشته باشد. هیأت تحریریه ی فصلنامه با دلگرمی وهمدلی با تمام وجود سعی در حفظ جایگاه علمی و به روز رسانی این فصلنامه را دارند.