درباره نشریه

فصلنامه پژوهش اجتماعی در تاریخ 15/7/87 با ارسال مدارک مدیر مسئول، سردبیر و مدیر داخلی و اعضای هیئت تحریریه خود پس از بررسی به تأیید کمیسیون  نشریات دانشگاه آزاد اسلامی ( سازمان مرکزی) رسید و اوّلین شماره آن در زمستان سال 1387 چاپ و در اختیار علاقمندان به دانش و متقاضیان آن قرار گرفت.فصلنامه پژوهش اجتماعی در تاریخ 87/10/20 به تأیید وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی رسیدو در تاریخ 89/1/16 برااساس مصوبه 63 جلسه کمیسیون بررسی مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در جه علمی - پژوهشی را به خود اختصاص داد.