دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، فروردین 1394، صفحه 1-224 
5. نقش زنان دانشگاهی در پیش گیری از آسیب های اجتماعی خانواده

صفحه 115-138

نرگس باباخانی؛ هانیه بدیعی؛ سحر پاکدامن ساوجی