دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، اسفند 1394، صفحه 1-220 
8. اخلاق در سایبرنتیک و نقش متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی

صفحه 193-210

پریسا حسن زاده؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ طاهره حسومی