دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، بهار 1395، صفحه 19-31 
8. جهانی شدن فرهنگ و سرمایه اجتماعی

صفحه 153-172

مهدی اختر محققی؛ فریدون کامران