دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، پاییز 1395، صفحه 1-174