دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، مهر 1395، صفحه 1-174