دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، تیر 1395، صفحه 1-225