دوره و شماره: دوره 13، شماره 51، تابستان 1400، صفحه 19-220