دوره و شماره: دوره 12، شماره 49، اسفند 1399، صفحه 1-220 
6. آموزش به‌مثابه قابلیت در برنامه‌های توسعه‌ی کشور

صفحه 142-163

شاهرخ اشجع مهدوی؛ معصومه رشاد؛ ابراهیم متقی