دوره و شماره: دوره 12، شماره 48، آذر 1399 
1. تحلیل کیفی تأثیر عوامل فرهنگی اجتماعی و انگیزشی بر مشارکت سیاسی زنان شهر تهران

صفحه 19-39

زهرا صیامیان گرجی؛ منصور وثوقی؛ علی باصری؛ باقر ساروخانی؛ بهرام قدیمی


5. سرمایه فرهنگی و رفتار زیست محیطی(مطالعه موردی شهر ساری)

صفحه 111-133

علی اصغر غلامی؛ علی اصغر عباسی اسفجیر؛ ابوالقاسم حیدرآبادی


7. شبکه‌های اجتماعی؛ بستر ارتقای سرمایه‌اجتماعی

صفحه 159-173

مهدی اختر محققی؛ علی ربیعی؛ علی اکبر فرهنگی