دوره و شماره: دوره 12، شماره 47، شهریور 1399، صفحه 1-220 
2. رابطه مطبوعیت اجتماعی و فرهنگی شهر با تمایل به جابجایی مکانی

صفحه 40-63

فاطمه حیدرجماعت؛ منصور شریفی؛ علی بقائی سرابی


3. تحلیل مولفه های اجتماعی دانشنامه نگاری در ایران و کاربست آن در دانشنامه جهان اسلام

صفحه 64-82

سیّداحمد حسین زاده؛ فرشته سپهر؛ زهره میرحسینی؛ بهرام پروین گنابادی