دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، بهار 1399، صفحه 1-220 
5. مولفه‌های اخلاق در آموزش مدیریت مسئولانه آموزش عالی

صفحه 97-116

وحید بنیسی؛ محمد علی نادی؛ رضا ابراهیم زاده