دوره و شماره: دوره 11، شماره 45، دی 1398، صفحه 1-220 
جامعه شناسی تقسیم کار خانگی در سیره معصومین (ع)

صفحه 19-48

حمیدرضا فاتحی؛ سیدمحمد ثقفی؛ امیرمسعود امیرمظاهری


شناسایی نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آینده کتابخانه‌های دانشگاهی

صفحه 84-103

سوده ترابیان؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ احسان گرایی؛ سیدعلی اکبر فامیل روحانی


شأن و جایگاه نوروز در نزد ایرانیان با تأکید بر شاهنامه

صفحه 122-148

عالمه عباس زاده کناری؛ علی اکبر امینی؛ محمد رضا مایلی؛ محمد توحید فام


تحلیل نظریه استثمار زیست ‌جهان، هابرماس در شکل گیری آلودگی اطلاعات

صفحه 169-192

حسین نورانی کوتنائی؛ نجلا حریری؛ داریوش مطلبی؛ فهیمه باب الحواِِِئجی