دوره و شماره: دوره 10، شماره 41، بهمن 1397، صفحه 1-220 
3. مسئولیت مدنی- اجتماعی خودروساز در ایران

صفحه 57-77

نظر ملک رئیسی؛ حسین مهرپورمحمدآبادی؛ ابومحمد عسگرخانی


5. بررسی نقش شبکه ماهواره ای جم بر فرهنگ جوانان

صفحه 99-118

فرهاد عابدینی بین کلائی؛ سارا محمدپور


7. حدود مالکیت خصوصی و عمومی در ایران: نگاهی جامعه‌شناختی

صفحه 139-158

زهرا سرحدی؛ سیدمحمدمهدی غمامی؛ توکل حبیب زاده