دوره و شماره: دوره 9، شماره 37، اسفند 1396، صفحه 1-220 
3. نظریه نظام جهانی در اندیشه و آرای والرشتاین

صفحه 47-63

ساسان ودیعه؛ سعید کشانی؛ جعفر رجبلو