دوره و شماره: دوره 9، شماره 36، پاییز 1396، صفحه 1-220 
3. رابطه پیشرفت تحصیلی و سرمایه اجتماعی

صفحه 71-90

افسانه وارسته فر؛ حمیده ژیان باقری