بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

 • باباخانی، نرگس [1] ععضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • باباخانی، نرگس [1] نویسنده مسئول: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، رودهن. ایران.
 • باباخانلو، اشرف [1] گروه روانشناسی سلامت، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران. (somayeh_2020m@yahoo.com)
 • باب الحوائجی، فهیمه [1] دانشیار گروه علوم ارتباطات ودانش شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران f.babalhavaeji@gmail.com
 • باب الحوائجی، فهیمه [1] دانشیار گروه علوم ارتباطات و دانش شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. f.babalhavaeji@srbiau.ac.ir
 • باب الحواِِِئجی، فهیمه [1] دانشیار دانشکده علوم اجتماعی و انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • بیات، بهرام [1] گروه جامعه شناسی ،دانشگاه آزاداسلامی،واحد تهران مرکزی،تهران ،ایران بهرام بیات (نویسنده مسئول )
 • بیات، ناصر [1] عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین ، تهران، ایران n.bayat2011@gmail.com
 • بیاتی، پروانه [1] دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه آزاد واحد دهاقان اصفهان
 • بخش امین، منصور [1] 1-دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • بدیعی، هانیه [1] کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ئاحد رودهن
 • برزنجه عطری، سید رحمت اله [1] علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران rahmatatri@yahoo.com
 • برغمدی، هادی [1] دانشجوی دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران
 • بزرگ نژاد، حسین [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهنbozorg44@yahoo.com
 • بشیری گیوی، حسین [1] دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • بقایی سرابی، علی [1] گروه علوم اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران (نویسنده مسئول) abaghaei@riau.ac.ir
 • بقایی سرابی، علی [1] عضو هیأت علمی دانشگاه رودهن
 • بقائی سرابی، علی [1] 3) گروه علوم اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران abaghaei@ut.ac.ir
 • بلالی، فرهاد [1] کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • بنی سی، پری ناز [1] گروه روانشناسی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران. (نویسنده و مسئول مکاتبات) Email: parinazbanisi@gmail.com
 • بنیسی، پریناز [1] دانش‌آموخته دکتری روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران
 • بنیسی، وحید [1] دانش آموخته مدیریت آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
 • بهادری، مریم [1] کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
 • بهاورنیا، وحیده [1] دانشیار دانشکده مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی تهران (نویسنده مسئول)
 • بهرامی، هادی [1] استاد روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
 • بهرامسری، مهسا [1] ندارد
 • بهروز مقدم، حمیده [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد شهریار
 • بهنام پور، محسن [1] . فارغ التحصیل کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان. mohsen.Behnampour@yahoo.com

پ

ت

 • تاتار، حسنعلی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه جامعه شناسی واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار، ایران
 • تاج الدین، محمد باقر [1] گروه علوم ارتباطات ، واحد تهران شرق ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران ( نویسنده مسئول مکاتبات ) Mb_tajeddin@yahoo.com
 • ترابیان، سوده [1] دانشجو دکترا رشته علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد همدان. همدان. ایران
 • ترکیان تبار، منصور [1] دانشجوی دکتری کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران torkiantabar@yahoo.com
 • ترکیان تبار، منصور [1] هیءت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دورود
 • ترکی هرچگانی، محبوبه [1] کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان
 • تقوایی یزدی، مریم [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران Email:m_taghvaeeyazdi@yahoo.com
 • تقوایی یزدی، مریم [1] دانشیار، مدیریت آموزشی،گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران، (نویسنده مسئول).taghvaeeyazdi@yahoo.com
 • تیمورنژاد، کاوه [1] هیأت علمی گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، ایران.
 • تیمور نژاد، شهلا [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، دانشکده علوم اجتماعی، گروه مطالعات زنان
 • تنهایی، حسین ابوالحسن [1] گروه علوم اجتماعی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران( مسئول مکاتبات)Email: hatanhaei@yahoo.com
 • توحید فام، محمد [1] دانشیار و عضو هیأت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی – تهران مرکز، تهران، ایران. (moh.tohidfam@iautb.ac.ir)
 • توسلی، غلام عباس [1] عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات تهران
 • توفیقیان فر، علی حسن [1] کارشناس ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران.

ث

 • ثقفی، سیدمحمد [1] عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشیار، ایران، تهران،

ج

 • جداری، امیر [1] کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز، تبریز. ایران. AMIRJODARI1@GMAIL.COM
 • جعفری، پریسا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران.
 • جعفری، محمد علی [1] کارشناس ارشد جمعیت شناسی دانشکاه آزاد اسلامی واحد رودهن (نویسنده مسئول)
 • جعفری پورسانیج، زهرا [1] دانشجوی مقطع دکتری جامعه شناسی ورزش و مدرّس دانشگاه جامع علمی- کاربردی، نویسنده ی مسئول jafaripour.z@gmail.com
 • جلیلیان، فرهاد [1] کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی، مددکار اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، هرمزگان، ایران. asso_azad2013@yahoo.com
 • جمالی، اختر [1] عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران(نویسنده مسئول).
 • جنتی، هدی [1] کارشناس ارشد مدیریت شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیکی (نویسنده مسئول)
 • جهانبخش، اسماعیل [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان
 • جهانگیر، پانته‌آ [1] عضو هیأت علمی گروه مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران. (نویسنده مسئول) (Jahangir@riau.ac.ir)
 • جوانمرد، کمال [1] استادیارجامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان yahoo.com@javan mard kamal

چ

 • چلاجور، محمد [1] معاونت فرهنگی - دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • چلونگر، الناز [1] دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی،واحد خوراسگان،دانشگاه آزاد اسلامی،اصفهان،ایران

ح

 • حیاتی آشتیانی، کریم [1] استادیار، گروه زبان فرانسه واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده‌ی مسئول) ایمیل: French.ms@srbiau.ac.ir
 • حاجی محمدی، فاطمه [1] * این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره با همین عنوان است . . دانش آموخته گروه مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران. hajimohammadifatemeh@yahoo.com
 • حبیب زاده، توکل [1] دانشیار، دانشکده معارف و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع). habibzadeh @isu.ac.ir
 • حیدرجماعت، فاطمه [1] 1) دانشجوی دکتری رشته جمعیت شناسی دانشگاه علوم تحقیقات f.hjamat@yahoo.com
 • حیدرجماعت، فاطمه [1] دانشجوی دکترا دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات
 • حریری، نجلا [1] استاد گروه علوم ارتباطات ودانش شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانnadjlahariri@gmail.com
 • حریری، نجلا [1] استاد دانشکده علوم اجتماعی و انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. (نویسنده مسئول).
 • حریری، نجلا [1] استاد گروه علوم ارتباطات و دانش شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. n-hariri@srbiau.ac.ir
 • حسینی، سید ابوالفضل [1] دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • حسینی، سید احمد [1] دانشیار دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
 • حسینی، فرشته [1] گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران، f.hosyni2015@gmail.COM
 • حسینی، مهکامه [1] دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • حسینی بهشتی، ملوک السادات [1] دکتری زبان شناسی و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات،تهران، ایران beheshti@irandoc.ac.ir
 • حسین حقی، وحید [1] کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز، تبریز. ایران. (نویسنده مسئول) AHIDHOSSEINHAGHI@iran.ir
 • حسن زاده، پریسا [1] ندارد
 • حسین زاده، سیّداحمد [1] دانش‌آموخته دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال hoseinzadeh.1355@yahoo.com
 • حسین زاده جنیدی، فاطمه [1] مددکار اجتماعی Samin_hj@yahoo.com
 • حسومی، طاهره [1] دانشجوی دکتری رشته علم اطلاعات ودانش شناسی، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران thasoomi@gmail.com
 • حسومی، طاهره [1] رییس اداره انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • حسومی، طاهره [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

خ

د

 • داودخانی، محسن [1] دانشجوی دکترای جامعه سیاسی دانشگاه آزاد m_davoudkhani@yahoo.com
 • دیده خانی، حسین [1] استادیار،گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی،علی آباد کتول،ایران
 • درودیان، حمید [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی ، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • درویشی، علی [1] دانشکده علوم تربیتی ومشاوره، واحدرودهن ، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران alidarvishi1964@yahoo.com
 • دلیری، سعید سام [1] عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
 • دوگچی، زهره [1] دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، lidadoogchi@yahoo.com
 • دولتشاهی، بهروز [1] عضو هیت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گروه روانشناسی بالینی تهران ایران

ذ

ر

 • راجعیان، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی(m.rajeyan@yahoo.com)
 • راعی، مسعود [1] گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه نجف آباد، ایران.
 • راهش خو، مریم [1] کارشناس ارشد مطالعات زنان
 • رجبلو، جعفر [1] دانشجوی دکترای جامعه شناسی توسعه دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران. j.rajabloo@yahoo.com
 • رجبلو، جعفر [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی تهران غربJ.rajabloo@yahoo.com
 • رحیمی، محمد [1] استادیار، گروه جامعه‌شناسی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران. (نویسنده مسئول). M.rahimi5564@gmail.com
 • رحمان، آرش [1] گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی مهندسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.arashrahman@yahoo.com
 • رحمانی، آرش [1] kn
 • رحمانی، آرش [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات قزوین،Kafi -62@yahoo.com
 • رحمانی فیروزجاه، علی [1] دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران
 • رحیمی دادمرزی، امیر [1] گروه پژوهش اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران (مسئول مکاتبات)، ایمیل: amirrahimidadmarzi@yahoo.com
 • رستگار، ابراهیم [1] مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دماوند، ایران rastegarebrahim@gmail.com
 • رسولی آزاد، دکتر محمدرحیم [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران
 • رسولی آزاد، محمد رحیم [1] . گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران.
 • رسول‌زاده اقدم، صمد [1] استادیار گروه مطالعات خانواده و زنان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان s.rasoulzadeh@azaruniv.ac.ir
 • رشاد، معصومه [1] استادیارروابط بین الملل، عضوهیات علمی دانشگاه آزادرودهن، تهران ، ایران masi.reshad@yahoo.com
 • رشاد، معصومه [1] هیئت علمی
 • رشاد، معصومه [1] گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. .(نویسنده مسئول) masi.reshad@yahoo.com
 • رشاد، معصومه [1] گروه علوم سیاسی ، دانشکده علوم اجتماعی ، واحد رو.دهن ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران (نویسنده مسئول )Masi.reshad@yahoo.com
 • رشادت جو، فریده [1] عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • رضایی، اشرف [1] ندارد
 • رضاخانی، سیمین دخت [1] استادیار گروه مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران (نویسنده مسئول). rezakhani@riau.ac.ir
 • رضایی مهر، مهدی [1] دانش آموخته رشته مدیریت شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دماوند، ایران M09121904641@yahoo.com
 • رضائی، حمید [1] *دانشجوی دکتری،گروه کارآفرینی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی،علی آباد کتول،ایران
 • رضوی، سیدحمیدرضا [1] عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • رضوانی، فریما [1] دکتری روان شناسی، دپارتمان روان شناسی عمومی، دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران. (نویسنده مسئول) Fr4852b@gmail.com
 • رهبر، بهزاد [1] .استادیار گروه زبان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، ایران(مسئول مکاتبات). Email:Rahbarbehzad@gmail.com
 • روحانی، محسن [1] گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی مهندسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران m.rohani@niopdc.ir
 • رودگرنژاد، داود [1] کارشناس ارشد زراعت و اصلاح نباتات
 • روستایی، شهریور [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز، ایران. srostaei@tabrizu.ac.ir

ز

ژ

س

 • ساروخانی، باقر [1] استاد گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات تهران
 • ساروخانی، باقر [1] گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)(bagher_saroukhani@yahoo.com)
 • سپهر، فرشته [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، (نویسنده مسئول) fereshteh.sepehr@yahoo.com
 • سجادیان، ایلناز [1] استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان( خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • سید میرزایی، سید محمد [1] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران گروه جمعیت شناسی
 • سرحدی، زهرا [1] دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد امارات. m.negin731@yahoo.com
 • سرخیل، حسین [1] کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد سمنان (نویسنده مسئول)
 • سیف، علی اکبر [1] استاد روان شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
 • سیفی، احسان [1] کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسیIranjuristic@gmail.com
 • سیف نراقی، مریم [1] استاد یار پایه 35 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.
 • سمیعی، روح اله [1] استادیار،گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی،علی آباد کتول،ایران
 • سهامی، سوسن [1] گروه جامعه شناسی، واحد مرودشت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، مرودشت ، ایران. (نویسنده مسئول)
 • سهرابی، شهلا [1] استادیار، گروه مدیریت واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران.( نویسنده مسئول).modiran77@gmail.cim

ش

 • شاهرخی، فرزانه [1] گروه مدیریت، دانشگاه آزاداسلامی واحد امارات متحده عربی، دبی، امارات متحده عربی (مدیر مسئول) (f.shahrokhi@iau.ae)
 • شاه محمد شهرستانکی، امید [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، گروه روان شناسی، سمنان، ایران
 • شجاعی، سامره [1] استادیار،گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی،علی آباد کتول،ایران
 • شجاعی، علی اصغر [1] دانشگاه آزاد اسلامی،علوم تربیتی،بابل،ایران.ایمیل: Shojaee28@yahoo.com
 • شیری، طهمورث [1] دانشیار و عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران Shiri.tahmures@gmail.com
 • شیران جنگ، پریسا [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصاد و توسعه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
 • شیرزاد، علی [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، دانشکده علوم اجتماعی
 • شریفی، اصغر [1] استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران (نویسنده مسئول).
 • شریفی، محمد رضا [1] گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران. Sharifi7697@yahoo.com
 • شریفی، منصور [1] 2) استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه، استان سمنان واحد گرمسارsharifim@ut.ac.ir
 • شریفی، منصور [1] عضو هیأت علمی دانشگاه استان سمنان واحد گرمسار
 • شیرین بیان، اعظم [1] ندارد
 • شعبانی، عباس [1] استادیار، دانشگاه آزاد واحد رودهن (گروه تربیت بدنی- دکتری مدیریت ورزش)
 • شعبانی، عباس [2] استادیار گروه تربیت بدنی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Email: a.shabani@riau.ac.ir
 • شکری، سپیده [1] کارشناس ارشد جامعه شناسی ورزشی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • شمس اسفندآباد، حسن [1] دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه بین‌المللی قزوین، قزوین، ایران(نویسنده مسئول)
 • شمس مشهدی، تهمینه [1] گروه علوم اجتماعی، دانشکده روانشناسی – علوم اجتماعی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.(مسئول مکاتبات)shams279@yahoo.com
 • شمس مشهدی، تهمینه [1] گروه پژوهش اجنماعی، دانشکده روانشناسی – علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران، ایران shams279@yahoo.com
 • شه بخش، بی تا [1] مقاله برگرفته از رساله دکتری است. دانشجوی دکتری، دانشکده علوم تربیتی و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران.
 • شوقی، بهزاد [1] گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم تحقیقات، تهران، ایران. (bsh417@ymail.com)

ص

 • صادقی، منصوره [1] . باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی ،علی آبادکتول،ایران (m_sadeghi2701@yahoo.com)
 • صادقی، منصوره [1] Email:m_sadeghi2701@yahoo.com باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران(نویسنده مسئول).
 • صالحی، مهرداد [1] دانشجوی دکتری،دانشگاه آزاد اسلامی،علوم تربیتی،بابل،ایران.ایمیل: m.salehi729@gmail.com
 • صالح نیا، بهرام [1] .Email:bsalehniya@yahoo.comعضو هیات علمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ایران. نویسنده مسئول
 • صالح نیا، بهرام [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، گروه تربیت بدنی تهران، ایران
 • صبوری خسروشاهی، حبیب [1] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
 • صدیقی، بهرنگ [1] هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، ایران. behsad1@gmail.com
 • صدیقی، بهرنگ [1] استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن.
 • صفدری، مجید [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی(بازاریابی) (safdari@bimehma.com)
 • صفی وند، فاطمه [1] این مقاله برگرفته از بخشی از رساله دکتری رشته روان شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن است. *دانشجوی دکتری گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

ض

 • ضابطی اکبر، الهه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم اجتماعی( گرایش: مطالعات زنان وخانواده).

ط

 • طالبی، فریده [1] گروه مطالعات زنان و خانواده دانشکده، علوم احتماعی ، واحد رودهن ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران Talebikherad@gmail.com
 • طاهری، اسماعیل [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، دانشکده علوم اجتماعی، گروه علوم ارتباطات اجتماعی، تهران، ایران. taheri.esmail71@gmail.com
 • طاهرخانی، رضا [1] مدرس دانشگاه آزاد اسلامی رودهن ، دانشکده علوم اجتماعی
 • طیبیان، شیوا [1] کارشناس ارشد جامعه شناسی ،دانشکده علوم انسانی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

ع

 • عابدینی، ندا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات زنان
 • عابدینی بین کلائی، فرهاد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • عارفی، مژگان [1] استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران(نویسنده مسئول)* آدرس نویسنده مسئول: دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان، واحد خوراسگان : mozhgan.arefi@yahoo.com Email
 • عامری، پردیس [1] دانشجوی دکتری مطالعات زنان، مطالعات نظری جنسیت، دانشکده زن و خانواده، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران. pardisameri27@gmail.com
 • عباداتی، نرجس [1] دانش آموخته دکترای گروه مدیریت رسانه ای IT دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. (ebadati.narjes@gmail.com)
 • عباسی اسفجیر، علی اصغر [1] استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل، ایران.
 • عباسی اسفجیر، علی اصغر [1] دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران (نویسنده مسئول)
 • عباس زاده کناری، عالمه [1] گروه علوم سیاسی_اندیشه های سیاسی،واحدتهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (alemeh.abbaszadeh@gmail.com)
 • عسگری، محمود [1] دانشکده فنی مهندسی، واحد دماون ، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران mahask2004@yahoo.com
 • عسگرخانی، ابومحمد [1] دانشیار، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران asgarkhani@ ut.ac.ir
 • عشایری، طاها [1] ندارد
 • عطایی، محمد [1]
 • عظیمی، ندا [1] دانشجو دکتری جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه تهران مرکز azimi_neda@yahoo.com
 • عظیمی رستا، محمود [1] . گروه علوم اجتماعی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.Mahmood.azimi.rasta@gmail.com
 • علی نژاد، علی [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیرت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، ایران. (نویسنده مسئول) E-mail:ali.alinezhad1356@gmail.com
 • علوی اعلاء، سیدمرتضی [1] مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پردیس،
 • علویان سوق، میثم [1] کارشناسی‌ارشد پژوهش اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران Meisam.alaviyan@gmail.com
 • عیوضی، حق رضا [1] گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاداسلامی واحد امارات متحده عربی، دبی، امارات متحده عربی. (mr_haghreza@yahoo.com)

غ

 • غیاثیان، علی [1] دانشجوی دکتری مدیریت رسانه‌ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
 • غلامرضا بروجردی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی ،واحد الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
 • غمامی، سیدمحمدمهدی [1] استادیار، دانشکده معارف و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع). ghamamy@isu.ac.ir
 • غنچه، آرش [1] کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران.

ف

 • فاتحی، حمیدرضا [1] عضو هیأت علمی و دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ایران، تهران، fatehi@riau.ac.ir
 • فامیل روحانی، سیدعلی اکبر [1] استاد علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد همدان. همدان. ایران
 • فتحی، سروش [1] دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی ،واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران fathi.soroush@gmail.com
 • فتحی، سروش [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
 • فتحی، سروش [1] عضوهیئت علمی گروه علوم اجتماعی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • فتحی، سروش [1] گروه علوم اجتماعی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی ، گرمسار، ایران (نویسنده مسئول) fathi.soroush@gmail.com
 • فتحی، سروش [1] دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی ،واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران (نویسنده مسئول) fathi.soroush@gmail.com
 • فتحی، کریم [1] کارشناس علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور
 • فدوی، جمیله [1] پژوهشگر و استاد مدعو گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی ،واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران fadavi_r05@yahoo.com
 • فریدی، محمد رضا [1] ندارد
 • فرهنگی، علی اکبر [1] گروه مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات تهران (dr_aafarhangi@yahoo.com)
 • فقانی، مهتاب [1] مدرس گروه معارف ،واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن،ایرانmahtabfaghani1970@yahoo.com
 • فلاحی، علی [1] دانش آموخته مقطع دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران: ایران. fallahy@me.com
 • فلاحی، علی [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران: fallahy@me.com
 • فلاحت پیشه، حشمت الله [1] استادیار علوم سیاسی در دانشگاه علامه طباطبایی

ق

 • قاسمی شال، منا [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران monaghsemi_20@yahoo.com
 • قائدمحمدی، محمدجواد [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایرانMJ-ghaed@riau.com
 • قائدمحمدی، محمدجواد [1] گروه علوم اجتماعی ، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.MJ_ghaed@yahoo.com
 • قائدمحمدی، محمدجواد [1] گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران (نویسنده مسئول) mj_Ghaed@yahoo.com
 • قائدمحمدی، محمد جواد [1] عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، دانشکده علوم اجتماعی
 • قائدمحمدی، محمد جواد [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، دانشکده علوم اجتماعی
 • قبیتی، فهیمه [1] دکتری روان شناسی، مسئول مددکاری وزارت نفت شرکت نفت فلات قاره ایران
 • قدردان، فرشته [1] کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • قلعه ای، علیرضا [1] عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه

ک

 • کاکویی، فاطمه [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، دانشکده علوم اجتماعی، رودهن، ایران fatemekakoei@yahoo.com
 • کامران، فریدون [1] عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • کامران، فریدون [1] عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن و سردبیر فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهش اجتماعی»
 • کامران، فریدون [1] گروه علوم اجتماعی، دانشکده روانشناسی – علوم اجتماعی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.(مسئول مکاتبات)iffice @ostadyar.com
 • کامران، فریدون [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • کیانی، محمد [1] دانشجوی کار شناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران(نویسنده مسئول) m_kiani2001@yahoo.com
 • کیانی، محمد [1] دانشجوی کار شناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران m_kiani2001@yahoo.com
 • کریمی، محمد رضا [1] استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، دانشکده علوم اجتماعی، رودهن، ایران.
 • کریمیان، حبیب الله [1] 2-استادیار جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران(نویسنده مسئول) habibkarimian@yahoo.com
 • کرمی پور، یعقوب [1] ندارد
 • کشانی، سعید [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز keshani110@yahoo o.com ،نویسنده مسئول
 • کفاشی، مجید [1] دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد رودهن،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران(نویسنده مسئول و عهده دار مکاتبات اداری) majidkaffashi@gmail.com
 • کفاشی، مجید [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن،
 • کفاشی، مجید [1] عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، دانشکده علوم اجتماعی
 • کفاشی، مجید [1] گروه علوم اجتماعی، دانشکده روانشناسی – علوم اجتماعی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Email: kaffashi@riau.ac.ir
 • کفاشی، مجید [1] دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران، ایران. majidkaffashi@yahoo.com
 • کفاشی، مجید [1] دانشکده روانشناسی – علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران، ایران. majidkaffashi@yahoo.com
 • کلانتر، ابراهیم [1] دانشیار دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران
 • کلانتری، مهدی [1] عضو هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران.
 • کلانتری، مهدی [1] استادیار، دلنشکده علوم تربیتی و مدیریت، دانشگاه آزاد واحد رودهن، رودهن، ایران. mehdi‌_klnt@yahoo.com
 • کیوانی، زهرا [1] دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

گ

 • گرایی، احسان [1] استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشگاه لرستان. لرستان. ایران
 • گرجی، مرضیه [1] . گروه علوم اجتماعی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی چالوس،ایران، margorji@yahoo.com
 • گرجی پشتی، مرضیه [1] استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس،margorjip@gmail.com
 • گلپایگانی، بهروز [1] استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکزی،دکترای حقوق جزا و جرم شناسی dr_golpa@yahoo.com

ل

 • لطفی، توکل [1] دانشجوی دوره دکتری رشته حقوق عمومی - دانشگاه آزاد اسلامی قم، قم، ایران، lotfitavakol@yahoo.com
 • لطفی کاشانی، فرح [1] دانشیار روان شناسی، گروه روان شناسی بالینی، دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران lotfi.kashani@irau.ac.ir

م

 • مایلی، محمد رضا [1] استادیار و عضو هیأت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی - تهران مرکز، تهران، ایران. (mo.Mayli63@yahoo.com)
 • مباشر امینی، مسعود [1] فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری 10091263914 Mobasher62@yahoo.com
 • محسنی، رضاعلی [1] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
 • محسنی، رضاعلی [1] عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • محسنی، رضاعلی [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • محسنی، رضا علی [1] mohseni.net14@gmail.com1-دانشیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز(عهده دار مکاتبات)
 • محسنی، رضا علی [1] دانشیار و عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران mohseni.net14@gmail.com
 • محسنی، رضا علی [1] دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی(نویسنده مسئول)، پست الکترونیک: mohseni.net14@gmail.com
 • محمدی، حامد [1] دانش آموخته دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • محمدی، فتاح [1] گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه نجف آباد، ایران.
 • محمداسماعیل، صدیقه [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول) m.esmaeili2@gmail.com
 • محمدپور، سارا [1] استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) s.mohamadpour@gmail.com
 • محمدپور، سارا [1] استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران(نویسنده مسئول، ایمیل: s.mohamadpour@gmail.com)
 • محمدپور، سارا [1] عضو هیات علمی گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران،ایران(نویسنده و عهده دار مکاتبات)s.mohamadpour@gmail.com
 • محمد پور، سارا [1] گروه علوم ارتباطات ، واحد تهران شرق ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران s.mohamadpour@gmail.com
 • محمدی رئیسی، محمد زمان [1] گروه جامعه شناسی ، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.
 • محمدی فر، محمدعلی [1] استادیار گروه روان شناسی بالینی، روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان
 • محمدنسل، غلامرضا [1] دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین و نویسنده مسئول،دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، g_mnasl@yahoo.com
 • مختارپور، مهدی [1] استادیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران (نویسنده مسئول) Mehdi.mokhtarpor@gmail.com
 • مرادی، بهروز [1] ندارد
 • مرادی، رضا [1] com گروه علوم ارتباطات ، واحد تهران شرق ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران .Rezamoradimoradi742@gmail.com
 • مرادی، زهرا [1] ندارد
 • میریان، افسانه [1] گروه مطالعات زنان وخانواده، دانشکده علوم اجتماعی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایرانafsanehmirian@gmail.com
 • مرتضوی، کامران [1] کارشناس ارشد مدیریت شهری
 • میرحسینی، زهره [1] دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال zmirhosseini@yahoo.com
 • میرحسینی، زهره [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی،zmirhosseini@yahoo.com
 • مردانی، لیلا [1] کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران Email: Leila.mardani55@gmail.com
 • میرزایی، خلیل [1] دانشیار ، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ،تهران، ایران
 • میرزائی، خلیل [1] گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران. (نویسنده مسئول).
 • میرعابدی شیرازانی، سمانه سادات [1] دانشجوی دکتری، گروه زبان فرانسه واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • میرهاشمی، مالک [1] عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • میرهاشمی، مالک [1] دانشیار گروه روان شناسی عمومی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
 • میرهاشمی، مالک [1] دانشیار گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.( نویسنده مسوول). mirhahsemi@riau.ac.ir
 • مسعود، غلامحسین [1] گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه نجف آباد، ایران، نویسنده مسئول.
 • مسن آبادی، آمنه [1] دانشجو دکتری زبان شناسی، ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدزنجان، زنجان ایران
 • مشیایی، قاسم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
 • مشفق، محمود [1] عضوهیئت علمی جمعیت شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران
 • مطلبی، داریوش [1] استادیار دانشکده علوم اجتماعی و انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • معصومی، مرجان [1] دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
 • معمار، آسیه [1] وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان
 • ملکیان، نازنین [1] استادیار علوم ارتباطات و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرقnz.malekian@gmail.com
 • ملکیان، نازنین [1] عضو هیات علمی و استادیار گروه علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق (نویسنده و مسئول مکاتبات)
 • ملک پور، علی [1] عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، دانشکده علوم اجتماعی
 • ملک رئیسی، نظر [1] دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد امارات malekraeesi@yahoo.com
 • منصور لکورج2، محمد هادی [1] استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • منطقی فسایی، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جمعیت شناسی، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران asmanteghi@gmail.com
 • مهدی پور آذر، فاطمه [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران، گروه مطالعات زنان
 • مهدیلو، مریم [1] کارشناس ارشد پژوهش، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ،تهران، ایران
 • مهدی نژاد، روح ا... [1] گروه علوم اجتماعی ، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • مهدیون، مژگان سادات [1] گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران. mo.mahdiyoon@yahoo.com
 • مهرانی، هرمز [1] گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی ،علی آبادکتول،ایران (نویسنده مسئول) (mehrani@aliabadiau.ac.ir)
 • مهرانی، هرمز [1] .Email: mehrani@aliabadiau.ac.ir گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی ، علی آباد کتول، ایران
 • مهرپورمحمدآبادی، حسین [1] ستاد، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی @yahoo.com z.rouzbahani

ن

 • نادی، محمد علی [1] دانشیار،گروه مدیریت آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) (نویسنده مسئول).
 • نادری، عزت الله [1] استاد یار پایه 35 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.
 • نادری، مهدی [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی فرهنگی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نیازآذری، کیومرث [1] استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
 • ناصری، زهرا [1] دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد واحد تهران غرب
 • ناصری فر، اکرم [1] کارشناسی ارشد مطالعات زنان
 • ناصری فر، اکرم [1] گروه جامعه شناسی ،دانشگاه آزاداسلامی،واحد تهران مرکزی،تهران ،ایران دانشجوی دکترا
 • ناظری، سیما [1] گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران. nazery_sima@yahoo.com
 • ناظم، فتاح [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامیدانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن،گروه علوم تربیتی، رودهن ، ایران
 • ناظم، فتاح [1] عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • نبوی آل آقا، فریبا [1] عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران.
 • نصیری، سمیه [1] دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، salinasiri86@gmail.com
 • نظری، دکتر ولی اله [1] استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد قزوین، قزوین، ایران.
 • نظری، ولی الله [1] استادیار گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، دانشکده معماری و شهرسازی
 • نیکبختی،، جواد [1] دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد تهران مرکزی javadnikbakhti@gmail.com
 • نیکو گفتار، منصوره [1] گروه جامعه شناسی ،دانشگاه آزاداسلامی،واحد تهران مرکزی،تهران ،ایران منصوره نیکو گفتار مشاور
 • نوابخش، مهرداد [1] استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (نویسنده مسئول)
 • نوابخش، مهرداد [1] استاد گروه جامعه‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران (نویسنده مسئول).
 • نوابخش، مهرداد [1] استاد جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
 • نورانی کوتنائی، حسین [1] دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران noraniho@yahoo.com
 • نوری زاده، علیرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد رودهن،ایران.ALIREZA_NOURIZADEH54@Yahoo.com
 • نوشین فرد، فاطمه [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران f.nooshinfard@gmail.com
 • نوشین فرد، فاطمه [1] دانشیار گروه علوم ارتباطات ودانش شناسی، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) f.nooshinfard@gmail.com
 • نوشین فرد، فاطمه [1] دانشیار گروه علوم ارتباطات و دانش شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول) nooshinfard@srbiau.ac.ir

و

 • وارسته فر، افسانه [1] استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهنvarasteh.afsaneh@yahoo.com
 • وارسته فر، افسانه [1] دانشیار ، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ،تهران، ایران
 • وارسته فر، افسانه [1] هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • وثوق، طاهره [1] کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی
 • ودادی، حمید [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات زنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • ودیعه، ساسان [1] استادیارگروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی sas.vadiea@iautb.ac.ir
 • وزیری، شهرام [1] دانشیار روان شناسی، گروه روان شناسی بالینی، دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران. Vaziri@irau.ac.ir
 • وکیلی، نجمه [1] عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران.

ه

ی