نمایه نویسندگان

آ

 • آقابخشی، حبیب اله رابطه توانمند سازی مددکاران اجتماعی با بهره‌وری شغلی آنان (خدمات سیار اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی در سراسر کشور - 1393 ) [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 45-73]

ا

 • اختر محققی، مهدی جهانی شدن فرهنگ و سرمایه اجتماعی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 153-172]
 • اسفندیاری مقدم، علیرضا اخلاق در سایبرنتیک و نقش متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 193-210]
 • افشار، مهرناز بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با مدیریت دانش(مطالعه موردی: کارکنان بانک پارسیان، شعب منتخب شمال شهرتهران) [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 171-193]
 • اکبری، شیما عوامل اجتماعی موثر برگرایش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق به شبکه های اجتماعی مجازی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 143-155]
 • امام جمعه، فرهاد بازشناسی جامعه شناسی نیازهای فرهنگی دانشجویان مطالعه ای دردانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اراک [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 153-173]

ب

 • باباخانی، نرگس رابطة بین ویژگی های شخصیتی و افکار خودکشی و مقایسة آن در بین جوانان پسر بیکار و شاغل منطقه 2 شهر تهران [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 37-58]
 • بنی سی، پری ناز رابطه ابعاد و مؤلفه های هوش سازمانی بر بهره وری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 19-40]
 • بهرامسری، مهسا رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت روان و سلامت اجتماعی کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاهی استان لرستان [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 126-142]

پ

 • پیراهری، نیر شکاف نسلی در ایران (مورد مطالعه خانواده های شهر گرمسار) [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 125-151]
 • پیرحیاتی، نرگس مطالعه جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر پیش‌داوری در بین دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تبریز) [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 73-107]

ت

 • تاتار، حسنعلی بررسی نقش دین بر همبستگی اجتماعی در بین شهروندان شهر تهران [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 31-64]
 • ترکیان تبار، منصور رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت روان و سلامت اجتماعی کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاهی استان لرستان [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 126-142]
 • ترکیان تبار، منصور بررسی تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر تجاری سازی نتایج تحقیقات علمی در شرکت های دانش بنیان (مطالعه موردی: شرکت های دانش بنیان شش کلان شهر کشور) [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 59-75]
 • ترکی هرچگانی، محبوبه بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر جرم زنان زندانی شهر شهرکرد [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 119-144]
 • توفیقیان فر، علی حسن بررسی بیگانگی اجتماعی جوانان و عوامل اجتماعی مرتبط با آن (نمونه: جوانان شهر یاسوج) [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 79-104]

ج

 • جهانبخش، اسماعیل بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر جرم زنان زندانی شهر شهرکرد [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 119-144]

چ

 • چلاجور، محمد بررسی میزان انعطاف در تفکر فلسفی دانش آموزان تیزهوش (مطالعه موردی : دانش آموزان سال سوم متوسطه شهر زاهدان) [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 19-29]

ح

 • حسینی، سید احمد بررسی بیگانگی اجتماعی جوانان و عوامل اجتماعی مرتبط با آن (نمونه: جوانان شهر یاسوج) [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 79-104]
 • حسن زاده، پریسا اخلاق در سایبرنتیک و نقش متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 193-210]
 • حسین زاده جنیدی، فاطمه تاثیر مولفه های اقتصادی و اجتماعی در کیفیت زندگی و سلامت سالمندان درمناطق شمال و جنوب تهران در سال 1393 با تاکید بر سیاست های پیشنهادی برنامه ششم [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 73-86]
 • حسومی، طاهره رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت روان و سلامت اجتماعی کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاهی استان لرستان [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 126-142]
 • حسومی، طاهره اخلاق در سایبرنتیک و نقش متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 193-210]

خ

 • خدابخشی، امیر پویان بهبود عملکرد عاملها در جامعه مصنوعی با استفاده از یادگیری تقویتی [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 107-125]
 • خستویی، زاوش رابطه ابعاد و مؤلفه های هوش سازمانی بر بهره وری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 19-40]

ذ

 • ذوالفقاری زعفرانی، رشید بررسی رابطه بین هیجان‌خواهی و سلامت عمومی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 105-118]

ر

 • رحمان، آرش بهبود عملکرد عاملها در جامعه مصنوعی با استفاده از یادگیری تقویتی [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 107-125]
 • رحمانی، آرش ارزیابی نقش کاربری سبز شهری در ارتقای کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: شهر تاکستان) [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 87-104]
 • رشاد، معصومه نگرشی برپایگاه اجتماعی زن از منظر قصص قرآنی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 105-123]
 • رضایی، اشرف رابطه توانمند سازی مددکاران اجتماعی با بهره‌وری شغلی آنان (خدمات سیار اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی در سراسر کشور - 1393 ) [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 45-73]
 • روحانی، محسن بهبود عملکرد عاملها در جامعه مصنوعی با استفاده از یادگیری تقویتی [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 107-125]

ز

 • زورقی، ناصر بررسی میزان انعطاف در تفکر فلسفی دانش آموزان تیزهوش (مطالعه موردی : دانش آموزان سال سوم متوسطه شهر زاهدان) [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 19-29]

س

 • سرخیل، حسین پیش‎بینی تاب‎آوری افراد سوء مصرف‎کننده مواد براساس سبک‎های دلبستگی و حمایت اجتماعی [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 85-110]
 • سیف نراقی، مریم بررسی میزان انعطاف در تفکر فلسفی دانش آموزان تیزهوش (مطالعه موردی : دانش آموزان سال سوم متوسطه شهر زاهدان) [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 19-29]

ش

 • شاه محمد شهرستانکی، امید رابطة بین ویژگی های شخصیتی و افکار خودکشی و مقایسة آن در بین جوانان پسر بیکار و شاغل منطقه 2 شهر تهران [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 37-58]
 • شیرین بیان، اعظم شکاف نسلی در ایران (مورد مطالعه خانواده های شهر گرمسار) [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 125-151]

ص

 • صالح نیا، بهرام نقش گردشگری ورزشی در توسعة اجتماعی- زیست محیطی شهری از دیدگاه مدیران و کارشناسان تربیت بدنی استان اصفهان [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 125-146]

ط

 • طاهری، اسماعیل شناخت عوامل موثر در توسعه روابط عمومی الکترونیک(مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن) [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 145-162]

ع

 • عابدینی، ندا تجربة زیسته دختران و زنان مصرف‌کننده مواد مخدر صنعتی (مورد مطالعه: مؤسسه سرزمین خورشید سال 1394- تهران) [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 107-129]
 • عباسی اسفجیر، علی اصغر بررسی اثرات مصرف مواد مخدر بر ساختار روابط خانوادگی [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 19-38]
 • عشایری، طاها مطالعه جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر پیش‌داوری در بین دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تبریز) [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 73-107]

غ

 • غنچه، آرش مقایسه رضایت زناشویی در کارمندان مرد طرح اقماری و غیر اقماری شرکت نفت فلات قاره ایران [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 61-77]

ف

 • فتحی، سروش بررسی نقش دین بر همبستگی اجتماعی در بین شهروندان شهر تهران [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 31-64]
 • فتحی، سروش شکاف نسلی در ایران (مورد مطالعه خانواده های شهر گرمسار) [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 125-151]
 • فریدی، محمد رضا مدل یابی روابط بین هوش اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی با سازگاری تحصیلی: دیدگاه دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه ارومیه [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 151-171]

ق

 • قائدمحمدی، محمدجواد بررسی عامل های جمعیت شناختی و سلامت اجتماعی کارکنان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر تهران سال 1394 [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 143-168]
 • قبیتی، فهیمه مقایسه رضایت زناشویی در کارمندان مرد طرح اقماری و غیر اقماری شرکت نفت فلات قاره ایران [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 61-77]
 • قلعه ای، علیرضا مدل یابی روابط بین هوش اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی با سازگاری تحصیلی: دیدگاه دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه ارومیه [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 151-171]

ک

 • کامران، فریدون جهانی شدن فرهنگ و سرمایه اجتماعی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 153-172]
 • کریمی، محمد رضا شناخت عوامل موثر در توسعه روابط عمومی الکترونیک(مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن) [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 145-162]
 • کلانتری، مهدی بررسی رابطه بین هیجان‌خواهی و سلامت عمومی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 105-118]
 • کیوانی، زهرا نقش گردشگری ورزشی در توسعة اجتماعی- زیست محیطی شهری از دیدگاه مدیران و کارشناسان تربیت بدنی استان اصفهان [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 125-146]

م

 • محسنی، رضاعلی شهر و آسیب شناسی اجتماعی- اقتصادی آن، مطالعه موردی: گرگان [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 19-45]
 • محمدی، حامد شناسایی مولفه های فرهنگی و اجتماعی تحکیم خانواده در راستای پیشگیری از طلاق با تاکید بر پایگاه اجتماعی (مطالعه موردی خانواده های زیر 5 سال تشکیل شهر تهران) [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 39-59]
 • محمداسماعیل، صدیقه بررسی تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر تجاری سازی نتایج تحقیقات علمی در شرکت های دانش بنیان (مطالعه موردی: شرکت های دانش بنیان شش کلان شهر کشور) [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 59-75]
 • محمدی فر، محمدعلی پیش‎بینی تاب‎آوری افراد سوء مصرف‎کننده مواد براساس سبک‎های دلبستگی و حمایت اجتماعی [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 85-110]
 • مرادی، زهرا مدل یابی روابط بین هوش اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی با سازگاری تحصیلی: دیدگاه دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه ارومیه [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 151-171]
 • میرهاشمی، مالک بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با مدیریت دانش(مطالعه موردی: کارکنان بانک پارسیان، شعب منتخب شمال شهرتهران) [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 171-193]
 • ملکیان، نازنین عوامل اجتماعی موثر برگرایش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق به شبکه های اجتماعی مجازی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 143-155]
 • مهدیون، مژگان سادات بررسی عامل های جمعیت شناختی و سلامت اجتماعی کارکنان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر تهران سال 1394 [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 143-168]

ن

 • نادری، عزت الله بررسی میزان انعطاف در تفکر فلسفی دانش آموزان تیزهوش (مطالعه موردی : دانش آموزان سال سوم متوسطه شهر زاهدان) [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 19-29]
 • ناظم، فتاح پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی براساس هوش هیجانی و جو سازمانی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 65-86]
 • ناظم، فتاح بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با مدیریت دانش(مطالعه موردی: کارکنان بانک پارسیان، شعب منتخب شمال شهرتهران) [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 171-193]
 • نبوی آل آقا، فریبا مقایسه رضایت زناشویی در کارمندان مرد طرح اقماری و غیر اقماری شرکت نفت فلات قاره ایران [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 61-77]
 • نظری، دکتر ولی اله ارزیابی نقش کاربری سبز شهری در ارتقای کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: شهر تاکستان) [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 87-104]
 • نوابخش، مهرداد شناسایی مولفه های فرهنگی و اجتماعی تحکیم خانواده در راستای پیشگیری از طلاق با تاکید بر پایگاه اجتماعی (مطالعه موردی خانواده های زیر 5 سال تشکیل شهر تهران) [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 39-59]
 • نوشین فرد، فاطمه بررسی تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر تجاری سازی نتایج تحقیقات علمی در شرکت های دانش بنیان (مطالعه موردی: شرکت های دانش بنیان شش کلان شهر کشور) [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 59-75]

و

 • وکیلی، نجمه بررسی بیگانگی اجتماعی جوانان و عوامل اجتماعی مرتبط با آن (نمونه: جوانان شهر یاسوج) [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 79-104]

ه

 • هاشمی، ابوالقاسم پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی براساس هوش هیجانی و جو سازمانی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 65-86]
 • هاشمی داران، حسن شناخت عوامل موثر در توسعه روابط عمومی الکترونیک(مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن) [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 145-162]