عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر تهران سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
زنان سرپرست خانوار از جمله اقشار محروم جامعه ما، در دوران معاصر هستند. زنان سرپرست خانوار زنانی هستند
که به تنهایی بار زندگی را در ابعاد اقتصادی و رفاهی به دوش میکشند و درعین حال باید به مسائل اجتماعی، آموزشی،
فرهنگی و پرورشی فرزندان خود نیز، توجه ویژهای داشته باشند. این مقاله از پژوهشی تهیه و تدوین شده است، که با هدف
بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی تهران
و نیز ارائه راهکارهایی در راستای کاهش و یا حل مشکلات آنها، انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، زنان سرپرست
خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر تهران بوده است که تعداد آنها در حدود 0055 نفر میباشد. با توجه به محاسبات
انجام شده در فرمول کوکران، حجم نمونه پژوهش، تعداد 255 نفر برآورد شده است. روش نمونهگیری در این تحقیق با
توجه به ساختار جمعیتی جامعه آماری پژوهش، به شیوه خوشهای چند مرحلهای بوده است. در این پژوهش از دو پرسشنامه
جهت جمعآوری اطلاعات استفاده شده است. روش این تحقیق کمّی و جمعآوری دادههای پژوهش در قالب پرسشنامه و
به صورت پیمایشی بوده است. توصیف، تحلیل دادهها و بررسی همبستگی متغیرهای پژوهش به کمک نرمافزار SPSS ،
صورت گرفته است. روشهای آماری استفاده شده در این پژوهش، متناسب با مقیاسهای مورد استفاده در ابزار اندازهگیری
)پرسشنامه( و متناسب با نوع فرضیههای مطرح شده، میباشد. ضریب همبستگی پیرسون، جهت سنجش میزان رابطه
متغییرها؛ آزمون مقایسه میانگینها برای آزمون فرضیه تفاوتی و نیز رگرسیون و تحلیل مسیر جهت مشخص کردن رابطه
مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مستقل و متغییر وابسته، برخی از آمارههای استفاده شده در این پژوهش میباشند.
یافتههای حاصل از این پژوهش حاکی از این است که عواملی چون سن، نوع تواناییها و مهارتها، رضایت از خدمات
دریافتی از سازمان بهزیستی بیشترین تاثیر را بر سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار داشته است

کلیدواژه‌ها