تأثیر تغییر در شیوه داوری دعاوی خانواده برای کاهش میزان طلاق(دادگاه خانوده - شهید محلاتی تهران 1392-1393

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
هدف اصلی این پژوهش، شناخت اهمیّت تخصص و مهارت داوران دادگاه خانواده، بر میزان طلاق بود
که در مسیر پژوهش، دو هدف دیگر نیز به آن اضافه شد: شناسایی تأثیر محیط داوری بر میزان طلاق و
شناسایی تأثیر تقدّم ثبت دادخواست طلاق، بر میزان طلاق بود. در این پژوهش از نظریه گراندد تئوری
)تئوری مبنایی( بهره گرفته شده است؛ که نوعی شیوة پژوهش کیفی است. در این پژوهش از طریق
بررسی اسناد و مدارک دادگاهی، بررسی آماری در مرکز آمار و مصاحبه با مراجعه کنندگان، قضات، وکلا
و داوران دادگاه، به جمع آوری داده ها اقدام شد. نتایج تحقیق نشان داد که:
اجرای صحیح داوری در دادگاه خانواده بر کاهش میزان طلاق مؤثر است. همچنین افزایش یا کاهش
میزان طلاق با مقولات اصلی مربوط به موضوع داوری، در حوزة فردی )تخصص و مهارت داوران(، در حوزة
اجتماعی )محیط داوری( و در حوزة حقوقی )تقدّم و تأخّر داوری( رابطه دارد؛ یعنی عدم تخصص و آگاهی
و بصیرت داوران، محیط متشنّج داوری در دادگاه و تقدم ثبت دادخواست طلاق بر داوری، موجب شده که
نتایج مطلوبی از اجرای داوری میان زوجین به منظور حل و فصل اختلاف حاصل نشود. امروزه داوری در
دعاوی خانواده، بیشتر جنبة تشریفات به خود گرفته است، در حالی که اگر داوری توسط افراد متخصص
و تحصیل کرده در رشته های مرتبط )مشاوره، مددکاری اجتماعی و روان شناسی( انجام شود و هم چنین
اگر محیط داوری، خارج از ساختمان دادگاه، در مکانی مساعد و آرام قرار گیرد و قبل از ثبت هرگونه
1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ، دانشکده علوم اجتماعی ، گروه مطالعات زنان ، رودهن ، تهران ، ایران
m.mastali25gmail.com
2. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ، دانشکده علوم اجتماعی ، رودهن ، تهران ، ایران.
3. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ، دانشکده روانشناسی ، رودهن ، تهران ، ایران.
261 فصلنامة پژوهش اجتماعی، سال هفتم، شماره بیست و ششم، بهار 2931
دادخواست طلاق، بین زوجین داوری اجرا شود؛ این نهاد می تواند نقش به سزایی در کاهش طلاق داشته

کلیدواژه‌ها