تأثیر مهارت های زندگی بر سلامت اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه رودهن سال92

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات زنان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رئدهن

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، دانشکده علوم اجتماعی

چکیده

چکیده
این پژوهش با هدف شناخت تأثیر مهارت های زندگی بر سلامت اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه رودهن
است.
پژوهش مذکور از نظر مسیر به صورت توصیفی- پیمایشی، از نظر هدف، کاربردی، و از نظر اجرا به صورت
اسنادی- میدانی و ابزار آن پرسش نامه استاندارد سلامت اجتماعی کییزو پرسش نامه استاندارد مهارت زندگی.
0 بود. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق را دانشجویان دختر دانشگاه ازاد / پرسش نامه دارای پایایی 67
اسلامی رودهن تشکیل میدادند که بالغ بر 600 نفر بودند، که از جدول ایزرائیل ١70 نفر به عنوان تعداد نمونه با
استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. پس از جمع آوری و تحلیل داده ها با استفاده از آماره
های پیرسون و رگرسیون نتایج حاکی از این بود که عوامل مهارت زندگی خودآگاهی اجتماعی با سلامت اجتماعی
و مهارت شناختی، شکوفایی اجتماعی، انسجام اجتماعی و پذیرش اجتماعی با مهارت زندگی دارای رابطه معنی دار
بوده است.

کلیدواژه‌ها