نقش زنان دانشگاهی در پیش گیری از آسیب های اجتماعی خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ععضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ئاحد رودهن

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم وتحقیقات تهران، دانشکده علوم وتغذیه ، تهران، ایران

چکیده

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی پیامدهای اشتغال زنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن بر امور اقتصادی،
اجتماعی، آموزشی و فرهنگی خانواده در پیش گیری از آسیب های اجتماعی خانواده انجام شده است. روش پژوهش
از نوع زمینه یابی بوده است. بدین منظور از میان کارمندان و اساتید زن دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، 011
نفر ) 01 کارمند و 01 استاد( به طور تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و به وسیله پرسشنامه محقق ساخته با مولفه
1/ های روابط خانواده، پرورش فرزندان، اقتصاد خانواده و سلامت روانی با اعتبار پذیرفته شده ) 28 α= ( مورد بررسی
قرار گرفتند. فرضیه ها پس از تجزیه و تحلیل آماری داده ها )توصیفی و استنباطی( با روش آماری ) T تک نمونه(
مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد، حضور زنان در دانشگاه بر روابط خانوادگی، پرورش
فرزندان، وضعیت اقتصادی و رفاهی خانواده و سلامت روانی آنان در پیشگیری از آسیب های اجتماعی خانواده تأثیر
مثبت دارند.

کلیدواژه‌ها