بررسی عوامل اجتماعی- جمعیتی تاثیرگذار بر ارجحیت جنسی فرزند )مطالعه موردی زنان شاغل در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضوهیئت علمی جمعیت شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

چکیده

چکیده
این پژوهش برای یافتن عوامل اجتماعی- جمعیتی مؤثر در ترجیح جنسی در میان زنان شاغل آغاز شد که با
روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسش نامه به شناسایی متغیرهای مؤثر پرداخت. جامعة آماری این تحقیق را
زنان شاغل در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل دادند که از میان آنان با شیوة نمونهگیری تصادفی 781
نفر که با فرمول کوکران برآورد شده بود، انتخاب شدند. پرسش نامهها پس از تکمیل با نرمافزار SPSS تحلیل شدند
و از آمارهها و آزمونهای مناسب با متغیرهای مورد بررسی در جهت آزمون فرضیه ها و بررسی رابطة متغیرهای
مستقل و متغیر وابسته استفاده شد. نتایج نشان داد که ترکیب جنسی فرزندان، مهاجرت، سن زنان، محل تولد زنان،
قومیت و میزان تحصیلات آنها در میزان گرایش زنان به ترجیح جنسی معنادار بودند. برخلاف تصورهای پیشین،
پایگاه اجتماعی- اقتصادی و میزان مذهبی بودن زنان با متغیر وابستة تحقیق رابطة معناداری در سطح اطمینان 59
درصد نشان نداد.

کلیدواژه‌ها