بررسی جامعه شناختی عوامل اجتماعی گرایش زنان به جراحی های زیبایی چشم، در منطقه شمیرانات )منطقه 1( تهران در سال 113

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران، گروه مطالعات زنان

چکیده

چکیده
هدف از انجام این تحقیق، بررسی جامعه شناختی عوامل اجتماعی گرایش زنان به جراحی زیبایی چشم می
باشد. در این راستا پس از مروری بر تحقیقات گذشته، بیان مسئله و اهمیت و ضرورت تحقیق،از بین زنان منطقه
شمیرانات )منطقه 1( نمونه ای به حجم 052 نفر گرفته شد و با تهیه پرسش نامه و انجام مصاحبه، فرضیههای مورد
نظر، مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج حاصل از این تحقیق با بهره گیری از روش پیمایش، نشان می دهد که بین پایگاه اقتصادی-اجتماعی،
میل به نوگرایی، تأثیرپذیری از همسر و هم سالان، آرمان یافتن همسر مطلوب، میزان استفاده از رسانه های جمعی
و مدیریت بدن و گرایش به جراحی زیبایی چشم رابطه معنادار وجود دارد. هم چنین تحلیل های صورت گرفته،
محقق را به این نتیجه رساند که بین میزان اعتماد به نفس و گرایش به جراحی زیبایی چشم رابطه معناداری وجود
ندارد. به علاوه، در این راه برای تکمیل تحقیقات صورت گرفته، از روشهای مطالعه میدانی، اسنادی و تحلیل
بروشورهای تبلیغاتی نیز بهره گرفته شده است. در پایان تحقیق، پس از بررسی نتایج حاصل شده، راهکارهایی جهت
بهبود تحقیق توسط سایر محققین، ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها