تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت آب و فاضلاب شرق تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، دانشکده علوم اجتماعی

2 عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، دانشکده علوم اجتماعی

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر با عنوان "بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان آب
شهر تهران" صورت پذیرفته است. هدف این پژوهش سنجش میزان اثرگذاری عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر
کیفیت زندگی است که با تکیه بر نظریه جامعه شناختی و دیدگاه والتون به تبیین موضوع پرداخته شده است. روش
این پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است. نمونه مورد مطالعه 801 نفر از کاری
کارکنان سازمان آب شرق شهر تهران که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. مباحث تحقیق شامل پنج
فصل می باشند. نتایج حاصل از پژوهش حکایت از وجود رابطه میان میزان عوامل اجتماعی )اعتماد اجتماعی،
همبستگی اجتماعی، مشارکت اجتماعی( و عوامل فرهنگی )سرمایه فرهنگی( دارد. اما بین پایبندی به ارزش های
دینی به عنوان دیگر شاخص عوامل فرهنگی و کیفیت زندگی، رابطه ضعیف تری وجود دارد. هم چنین نتایج نشان
داد که کیفیت زندگی بهتفکیک جنس و وضعیت تاهل تفاوتی ندارد اما به تفکیک سابقه کار و میزان تحصیلات
متفاوت است.

کلیدواژه‌ها