رابطة آسیبها و انحرافهای اجتماعی با متغیرهای روان شناختی دانشآموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان

2 عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

چکیده
آسیبهای اجتماعی در بین دانش آموزان یکی از مهم ترین مسائل نظام های آموزشی در بسیاری از کشورهای
جهان است. این مسئله علاوه بر هدر دادن بخش عظیمی از امکانات مالی و معنوی یک کشور، می تواند اثرات مخربی
بر جامعه و فرد بگذارد و مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی را به وجود آورد از این رو نگاه به آسیب های اجتماعی
در دانش آموزان باید به صورت یک پدیده مهم اجتماعی در نظر گرفته شود. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطة
آسیب ها و انحرافات اجتماعی با عوامل و متغیرهای روان شناختی )کنترل والدین، روابط دوستانه با همسالان، روابط
عاطفی و کجرویها در خانواده( دانش آموزان منطقه یک آموزش و پرورش تهران است. روش نمونه گیری از نوع
تصادفی خوشه ای است. نتایج تحقیق نشان میدهد رابطه بین کنترل والدین با آسیب های اجتماعی یک رابطه
معکوس و معنادار است. همچنین بین آسیب های اجتماعی با میزان ارتباط دانش آموزان با دوستان و همسالان خود
و روابط عاطفی در خانواده نیز رابطة معکوس و معنادار وجود دارد. با توجه به نتایج به دست آمده بین آسیب های
اجتماعی در دانش آموزان و میزان کجروی های خانواده رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. یعنی هر چه میزان
کجروی خانواده ها بیشتر باشد میزان آسیبهای اجتماعی دانش آموزان بالاتر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها