تبیین موانع فرآیند پذیرش حمل جایگزین در مادران جانشین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، دانشکده علوم اجتماعی، گروه مطالعات زنان

2 پژوهشگاه رویان، پژوهشکده زیست شناسی وعلوم پزشکی

3 دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی، گروه پرستاری

چکیده

چکیده
مقدمه: بارداری و تولیدمثل، اساااز دگد م مراااست اسااز و ردوی بچهدارشاادی ی م اد مکستهای دگد م
م راست اگ ساگم ا سز ؛ با اینحال، دلایل ماعدد پز ش م و اجاماعم مم ن ا سز ماگع اد تکقق این میل و غسیزه
شود. گاباروری ی م اد این دلایل اسز. حمل جایگزین اد روش های گوین طساحم شده بسای غلبه بس گاباروری، اسز.
این پژوهش با هدف تبیین مواگع پذیسش مادرای جاگرین در حمل جایگزین طساحم و اجسا شد.
روش پژوهش: این پژوهش به روش کیفم و با ا سافاده اد روی سد تکلیل مکاوای کیفم در سال 0931 اگجام
53 سال، 9 خاگم و 0 مسد - شد. تعداد 01 مرارکز کننده شامل 01 خاگم داوطلب حمل جایگزین با دامنۀ سنم 93
صاحب جنین و 5 گفس اد پس سنل درماگم ) شامل یک ماخ صص دگای و یک مددکار( در مطالعه م رارکز کسدگد. در
غاد مطالعه، گموگه یسی به روش هدف مند و سپس به روش گظسی اگجام شد. سد وری داده ها به روش م صاحبۀ
91 دقیقه اگجام شد. داده ها با ا سافاده اد - گیمه ساخاارمند بود. در مجموع، تعداد 50 م صاحبه با دامنۀ دماگم 11
اسافاده شد. MAXQDA روش تکلیل مکاوای کیفم تجزیه و تکلیل شد. بسای مدیسیز دادهها گیز اد گسمافزار
تسز اد « یافتهها: یافاههای پژوهش حاضس گرای داد که مواگع پذیسش در مادرای جاگرین در سه طبقۀ اصلم
ثاگویه به عدم رعایز » فقدای حمایز اجاماعم « ، بهدلیل احامال عدم موفقیز در حمل جایگزین » سسز خاگواده
قسار دارگد. » گارضایام « حقوق مادرای جاگرین و فرار گاشم اد گگسش منفم دیگسای، و
نتیجهگیری: بهبود بسگامه ریزی بسای داوطلبای حمل جایگزین در سه سطح خاگواده، جامعه و گظام سلامز اد
طسیق بس زاری کار ا ه های مودش به خاگواده ها بسای "پیرگیسی اد سسز خاگواده "، تسهیل رسید م به مسائل
حقوقم و وضع قواگین لادم بسای ارتقاء "حمایز اجاماعم" گای توسط مدیسای وکارکنای گظام سلامز، اطلاع رساگم
اد طسیق ر ساگه ها بسای حفظ ش أی اجاماعم و تلاش بسای افزایش کیفیز دگد م ش خ صم و خاگواد م گای بسای
دسایابم به "رضایز مندی" بیراس ضسورت مم یابد.
چکیده
مقدمه: بارداری و تولیدمثل، اساااز دگد م مراااست اسااز و ردوی بچهدارشاادی ی م اد مکستهای دگد م
م راست اگ ساگم ا سز ؛ با اینحال، دلایل ماعدد پز ش م و اجاماعم مم ن ا سز ماگع اد تکقق این میل و غسیزه
شود. گاباروری ی م اد این دلایل اسز. حمل جایگزین اد روش های گوین طساحم شده بسای غلبه بس گاباروری، اسز.
این پژوهش با هدف تبیین مواگع پذیسش مادرای جاگرین در حمل جایگزین طساحم و اجسا شد.
روش پژوهش: این پژوهش به روش کیفم و با ا سافاده اد روی سد تکلیل مکاوای کیفم در سال 0931 اگجام
53 سال، 9 خاگم و 0 مسد - شد. تعداد 01 مرارکز کننده شامل 01 خاگم داوطلب حمل جایگزین با دامنۀ سنم 93
صاحب جنین و 5 گفس اد پس سنل درماگم ) شامل یک ماخ صص دگای و یک مددکار( در مطالعه م رارکز کسدگد. در
غاد مطالعه، گموگه یسی به روش هدف مند و سپس به روش گظسی اگجام شد. سد وری داده ها به روش م صاحبۀ
91 دقیقه اگجام شد. داده ها با ا سافاده اد - گیمه ساخاارمند بود. در مجموع، تعداد 50 م صاحبه با دامنۀ دماگم 11
اسافاده شد. MAXQDA روش تکلیل مکاوای کیفم تجزیه و تکلیل شد. بسای مدیسیز دادهها گیز اد گسمافزار
تسز اد « یافتهها: یافاههای پژوهش حاضس گرای داد که مواگع پذیسش در مادرای جاگرین در سه طبقۀ اصلم
ثاگویه به عدم رعایز » فقدای حمایز اجاماعم « ، بهدلیل احامال عدم موفقیز در حمل جایگزین » سسز خاگواده
قسار دارگد. » گارضایام « حقوق مادرای جاگرین و فرار گاشم اد گگسش منفم دیگسای، و
نتیجهگیری: بهبود بسگامه ریزی بسای داوطلبای حمل جایگزین در سه سطح خاگواده، جامعه و گظام سلامز اد
طسیق بس زاری کار ا ه های مودش به خاگواده ها بسای "پیرگیسی اد سسز خاگواده "، تسهیل رسید م به مسائل
حقوقم و وضع قواگین لادم بسای ارتقاء "حمایز اجاماعم" گای توسط مدیسای وکارکنای گظام سلامز، اطلاع رساگم
اد طسیق ر ساگه ها بسای حفظ ش أی اجاماعم و تلاش

کلیدواژه‌ها