نقش مدیریت شهری براحساس امنیت اجتماعی زنان در فضاهای عمومی(نمونه موردی: شهرداری منطقه 8)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی

2 کارشناسی ارشد مطالعات زنان

چکیده

چکیده زنان نیمی از جامعه ما را تشکیل می دهند لذا در برنامه ریزی و طراحی مدیران در جوامع امروزی نیاز است که مشکلاتی را برای مدیریت ومسئولان  ، به تمامی ابعاد و افراد توجه کنند. چرا که فضاهای بدون کنترل و نظارت شهری به وجود می آورد. بنابراین شناسایی وآسیب شناسی چنین فضاهایی تأثیر عمیقی بر کاهش جرائم شهری و ایجاد احساس امنیت بین شهروندان و در کنار آن افزایش مشارکت معنادار آنان را خواهد داشت. لذا در این پژوهش به بررسی نقش مدیریت شهری بر احساس امنیت اجتماعی زنان در فضاهای عمومی پرداخته شد. جامعة آماری محدوده جغرافیایی م نطقه 8 شهرداری تهران بوده و تمامی زنان شهروند ساکن در آن، نمونه آماری مورد نظر میباشند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول تعیین حجم نمونه به روش کوکران استفاده گردید. طبق برآورد نمونه گیری مورد نظر حجم نمونه برابر با 176 نفر است. ابزار پژوهش پرسشنامه می باشد. داده های به دست آمده با   مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

کلیدواژه‌ها