بررسی سطح توسعه اجتماعی در شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران گروه جامعه شناسی

2 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران گروه جمعیت شناسی

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران گروه جمعیت شناسی

4 دانشجوی دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

چکیده  سازمان ملل، گزارش توسعه  ای را با رویکرد به توسعه  انسانی منتشر کرد و از اواسط این     0991در اوایل دهة دهه، به ویژه در پی صدور بیانیه ی آمستردام، مؤلفههای مربوط به توسعه اجتماعی نظیر سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی به ادبیات توسعععه راه یا.ت  این پژوهش با هدف بررسععی توسعععه اجتماعی در شعع ر ت ران و با سععنوش دو متغیر اصلی توسعه اجتماعی   (سرمای ة اجتماعی و کیفیت زندگی) در این ش ر انوام شده است  نوع مطالعه از نظر    مسیر توصیفی ععععع تییینی، از نظر هدف کاربردی، از نظر میزان یر.ایی پ نان ر و از نظر زمانی م طعی بوده که با    استفاده از روش پیمایش  به گردآوری دادهها اقدام شده است  جامع  ة آماری پژوهش را کلیه ساکنان ش ر ت ران و    نفر از سععاکنان این شعع ر تشععکیل داده اند که با روش نمونهگیری طی های متناسععب با حوم، 011حوم نمونه را نمونهها انتخاب و با اسععتفاده از ابزار پرسععش نامه پژوهشعع ر سععا ته، که اعتیار آن با اسععتفاده از اعتیار صععوری و ارزیابها و پایایی آن با استفاده از پایایی همسانی درونی سنویده شده است، دادهها گردآوری شدهاند     یا.تههای پژوهش نشععان میدهد که متغیر کیفیت زندگی و سععرمایه اجتماعی هر ید در سععطن معناداری   رابطه مست یم و مثیت با توسعه اجتماعی داشته و ا.زایش هر ید از این دو متغیر باعث ا.زایش سطن توسعه  1/10 اجتماعی ش ر ت ران و کاهش هر ید موجب کاهش آن  واهد شد      هرچند که نتایج این پژوهش از تاثیر بیشععتر کیفیت زندگی نسععیت بر سععرمایه اجتماعی در ا.زایش یا کاهش    میزان توسعه اجتماعی این ش ر ت  أکید دارد (با توجه به نتایج رگرسیون چند متغیره)، اما توامان بودن ت أثیر این دو متغیر بر توسعه اجتماعی ش ر ت ران را نمی  توان نادیده گر.ت و ا.زایش سطن توسعه اجتماعی ش ر ت ران نیازمند    ارت اء هم زمان سطن این دو متغیر است

کلیدواژه‌ها