ارتقای منزلت اجتماعی معلمان و عوامل مؤثر (مورد : شهر دره شهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات تهران

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی

3 کارشناسی

چکیده

چکیده  انجام گرفته است. » بررسی منزلت اجتماعی معلمان از دیدگاه خود آنان در شهر درهشهر «تحقیق حاضر به منظور به این منظور نگرش معلمان سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه نسبت به منزلت اجتماعی آنان در این شهر مورد سنجش قرار گرفته است. هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر در ارتقای منزلت اجتماعی معلمان و ارائه راهکارهایی در این زمینه باشد.  که حجم آنها ، روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی (زمینه یابی) است، جامعهّ آماری معلمان مرد و زن شاغل  سپس از طریق نمونه ، نفر برآرود شده است 622  نفر بوده است و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 9801 گیری تصادفی طبقه ای متناسب انتخاب شدهاند. متغیرهای مستقل در این تحقیق اعتبار شغلی، خدمات شغلی، حقوق و مزایای شغلی، و متغیر وابسته نیز منزلت اجتماعی معلمان میباشد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آماری توصیفی و استبناطی  ، استفاده شده است .و به منظور تنظیم، طبقهبندی  (مدل سازی معادلات ساختاری) استفاده شده است. AMOS وایموس SPSS به وسیله مجموعه های نرمافزاری نتایج استخراج شده نشان میدهد که منزلت اجتماعی معلمان در جامعه پایین ارزیابی می شود. آن هم ناشی از سه عامل: پایین بودن حقوق و مزایای شغلی، پایین بودن اعتبار شغلی و کم اهمیت تلقی شدن خدمات شغلی معلم است. داده ها و مقادیر به دست آمده در مدل تجربی و شاخص برازش کای اسکوئر نشان می دهد که مدل رگرسیونی تحلیل شده از نوع اشباع شده است. تفسیر فوق بیانگر آن است که متغیر حقوق و مزایای شغلی در میان ابعاد دیگر  کل واریانس سازه منزلت اجتماعی معلمان را تبیین نماید. و بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته 8/62توانسته است منزلت اجتماعی معلمان داشته است .

کلیدواژه‌ها