تأثیر مطبوعات دانشگاه آزاد اسلامی بر هویت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد تهران شرق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 com گروه علوم ارتباطات ، واحد تهران شرق ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران .Rezamoradimoradi742@gmail.com

2 گروه علوم ارتباطات ، واحد تهران شرق ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران ( نویسنده مسئول مکاتبات ) Mb_tajeddin@yahoo.com

3 گروه علوم ارتباطات ، واحد تهران شرق ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران s.mohamadpour@gmail.com

چکیده

چکیده
تحقیق حاضر به دنبال بررسی وضعیت هویت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق و تأثیر استفاده از مطبوعات دانشگاه آزاد اسلامی بر این هویت بوده است. از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی تهران شرق که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 270 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری هم مطبق یا طبقه بندی بود. یافته های تحقیق نشان داد که: در مجموع دانشجویان این دانشگاه چندان تحت تأثیر روزنامه های دانشگاه برای شکل گیری هویت اجتماعی و یا تقویت آن نیستند. به عبارت دیگر بن نظر می رسد با توجه به گسترش و نفوذ شبکه های اجتماعی مجازی در بین دانشجویان دیگر مراجعه چندانی به روزنامه ها ندارند که از آنها تأثیرپذیری داشته باشند. اما با این وصف از آنجا که دانشجویان برای پیگری امور دانشجویی خودشان بعضا به روزنامه های فرهیختگان و آفرینش مراجعه می کنند لذا تاحدودی از این روزنامه ها تأثیرپذیری داشته اند هر چند میزان آن چندان قابل توجه نبوده است.

کلیدواژه‌ها