بررسی کیفیت محیط شهری و تأثیر آن در ارتقاء میزان رضایتمندی شهروندان (نمونه موردی: شهر رودهن)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات قزوین،Kafi -62@yahoo.com

2 استادیار گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، دانشکده معماری و شهرسازی

3 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی رودهن ، دانشکده علوم اجتماعی

چکیده

چکیده
در دهه های اخیر موضوع کیفیت محیط شهری به یک بحث تخصصی و عمومی در جامعه تبدیل شده است و توجه مردم از اهداف مادی، به ماهیت زندگی در مجموعه های ناکارآمد شهری معطوف شده است آنچه در این میان واضح است، آن است که تمام مشکلات شهری یک مؤلفه کیفیت محیطی دارند، به عبارت دیگر بسیاری از مشکلات محیطی به سرعت به مشکلات شهری تبدیل خواهد شد. به همین دلیل در سالهای اخیر توجه به ایجاد پایداری محیطی و کیفیت زندگی و اجتماعات سالم، باعث توجه بیشتر به ابعاد کیفیتی در محیط های شهری شده است. کیفیت محیط شهری مطلوب، تحت تأثیر عوامل و معیارهای مختلف می باشد که به طور عمده می توان عوامل کالبدی، کارکردی و محتوایی را نام برد که هر یک نیز متشکل از معیارهای مختلفی می باشند.
هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی کیفیت محیط شهری شهر رودهن از دیدگاه شهروندان و بررسی نقش این مهم در بهبود میزان وضعیت شهروندان است. این تحقیق از نظر هدف کاربری و در بحث روش تحقیق از نوع تحلیلی- تطبیقی است. از نظر ماهیت و روش گردآوری داده ها یک پژوهش توصیفی – پیمایشی به شمار می آید. روش جمع آوری اطلاعات، میدانی و کتابخانه ای- اسنادی است. تحلیل پرسش نامه ها در سطوح توصیفی و استنباطی صورت پذیرفته است. حجم نمونه 340 نفر می باشد و نتایج تحقیق نشان می دهد سطح رضایتمندی شهروندان رودهن در رابطه با کیفیت محیط شهری نسبتاً پایین می باشد. کیفیت محیط شهر مورد نظر از لحاظ مؤلفه های اجتماعی-فرهنگی و کیفیت کالبدی محیط در سطح نازلی است این در حالیست که کیفیت محیط شهری در مؤلفه های زیست محیطی و اقتصادی عملکردی در سطح مطلوب تری و در مؤلفه های آسایش – منظر و دسترسی- ترافیک  در حد متوسط به نظر می رساند

کلیدواژه‌ها