نقش مشارکت سیاسی زنان در فرآیند توسعه پایدارکشور ( با تأکید بر سه دولت اصلاح طلب، اصولگرا و اعتدالگرا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، ایران. behsad1@gmail.com

2 دانشجوی دکتری مطالعات زنان، مطالعات نظری جنسیت، دانشکده زن و خانواده، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران. pardisameri27@gmail.com

چکیده

چکیده
از آنجا که افزایش مشارکت همه اعضای جامعه، از ابزارهای اصلی دستیابی به توسعه پایدار کشور است، حضور زنان هم به عنوان نیمی از جمعیت کشور، از مسائل مهمی است که بررسی ابعاد مختلف آن در امور تصمیم‌گیری حائز اهمیت است. تحقیق حاضر که نقش مشارکت سیاسی زنان در فرایند توسعه پایدار کشور را به بررسی گذاشته است، بر‌اساس نوع و میزان بازنمایی این نقش و دلایل کم‌رنگ و پر‌رنگ‌شدن مقطعی این نقش، به دنبال پاسخ به این سؤال اساسی بوده است که باز‌نمایی مشارکت سیاسی زنان در توسعه پایدار در اسناد مهم از جمله اسناد توسعه‌ا‌ی کشور و در نظرات مسئولان، تا چه اندازه و به چه شکل بوده و تحت‌تأثیر چه مقولاتی قرار گرفته است؟ مطابق یافته‌ها، در کشور ما محقق‌نشدن مشارکت سیاسی کامل زنان، موانعی فراتر از قانون و سیاست‌گذاری‌ها دارد. در کدگذاری داده‌های استخراج‌شده‌ مرتبط با سه دولت، براساس روش نظریه مبنایی، 10 مقوله اصلی و 24 زیر مقوله در این باره و در دسته‌بندی‌های فرهنگی، اجتماعی، قانونی و دولتی شناسایی شده‌اند. تحقیق حاضر، با بررسی این فضا و دلایل تحولات جریان‌سازی‌های جنسیتی در دوره‌های مختلف زمانی و سیاسی، به نظریه "فراگرد خاکستری جنسیت" دست یافته است. مطابق نتایج تحقیق، در جریان‌سازی‌های جنسیتی کشور، ابهاماتی دیده می‌شود که می‌توان آنها را حول محور این نظریه تبیین کرد.

کلیدواژه‌ها