اثربخشی یادگیری تلفیقی مبتنی بر شبکه های اجتماعی بر خودتنظیمی تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر کرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشگاه آزاداسلامی واحد امارات متحده عربی، دبی، امارات متحده عربی (مدیر مسئول) (f.shahrokhi@iau.ae)

2 گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاداسلامی واحد امارات متحده عربی، دبی، امارات متحده عربی. (mr_haghreza@yahoo.com)

3 گروه روانشناسی سلامت، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران. (somayeh_2020m@yahoo.com)

4 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم تحقیقات، تهران، ایران. (bsh417@ymail.com)

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی یادگیری تلفیقی مبتنی بر شبکه های اجتماعی بر خودتنظیمی تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر کرج در سال 1395 انجام گرفت. پژوهش حاضر یک مطالعه شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر کرج بود نمونه مورد مطالعه با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای در دو گروه آزمایش (20 نفر) و کنترل (20 نفر) انتخاب شدند. گروه آزمایش طی 8 هفته در کنار استفاده از شبکه های اجتماعی و همچنین محتوای درسی به روش سنتی برای کلاس های گروه آزمایش ارائه گردید. روش جمع آوری داده ها بر اساس پرسشنامه استاندارد خودتنظیمی زیمرمن و مارتینز-پونز (1986) انجام گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه ها از طریق نرم افزار SPSS20 در دو بخش توصیفی و استنباطی (تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر) انجام پذیرفت. نتایج تحلیل نشان داد که پس از آموزش تفاوت معناداری در خودتنظیمی تحصیلی با گروه کنترل ایجاد شد. گروه آزمایش بعد از دو ماه پس از آموزش برتری خود را حفظ کردند. نتایج پژوهش، بیانگر تاثیر مثبت استفاده از یادگیری تلفیقی مبتنی بر شبکه های اجتماعی بر خودتنظیمی تحصیلی بود.

کلیدواژه‌ها