بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر از خودبیگانگی اجتماعی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در سال1390

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران، f.hosyni2015@gmail.COM

2 گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران. (نویسنده مسئول).

چکیده

چکیده
مسأله ازخودبیگانگی از زمان آدم و حوا که میوه نهی شده را خوردند و از بهشت رانده شدند آغاز شد، بیگانگی پدیده تازه ای نیست بلکه در همه اعصار تاریخی و فرهنگ های گوناگون منشاء اضطراب و اندوه آدمی بوده است، ولی به نظر می رسد که در عصر حاضر مسأله بیگانگی خصوصاً بیگانگی اجتماعی به مرحله حاد خود رسیده است. به گونه ای که ایجاد یک بحران را گوشزد می کند. از شکایت های بزرگ انسان امروز این است که وسایل مطلقاً مادی در کلیت وجود انسان نفوذ کرده است و به روح معنوی شان ارجحیت یافته است. لذا رفتار ماشینی شده انسان از نشانه های بیگانگی می باشد، این تحقیق به بررسی عوامل اجتماعی بر ازخودبیگانگی اجتماعی دانشجوبان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد واحد رودهن در سال 1390می باشد. روش تحقیق توصیفی ازنوع پیمایشی بوده است. با بهره گیری از فرمول یامانی، 300 نفر به عنوان حجم جمعیت جامعه آماری تعیین گردید و با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم نمونه ها انتخاب گردید. محقق جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه استاندارد محقق ساخته بهره گرفته است. اعتبار (اعتبار صوری) و پایائی (ضریب آلفای کرونباخ) پرسش نامه مورد سنجش و بررسی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل هدف ها و فرضیه های تحقیق از آزمون پیرسون، رگرسیون و تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج فرضیه ها اعتماد اجتماعی، رضایت اجتماعی، اثربخشی اجتماعی،میزان دینداری و پایگاه اجتماعی بر ازخودبیگانگی اجتماعی رابطه وجود رابطه دارد و مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها