بررسی عامل های جمعیت شناختی و سلامت اجتماعی کارکنان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر تهران سال 1394

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران. mo.mahdiyoon@yahoo.com

2 گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران (نویسنده مسئول) mj_Ghaed@yahoo.com

چکیده

چکیده
منظور از سلامت اجتماعی هر فرد مربوط است به این که او چگونه با سایر افراد جامعه ارتباط برقرار می کند یا کنار می آید، دیگران با او چگونه برخورد می کنند، یا واکنش  نشان می دهند و تعامل او با نهاد های اجتماعی و رویه ها و اخلاق جمعی چگونه است. می توان آن را بر حسب میزان تطابق و هماهنگی فرد با جامعه و بر حسب حمایت اجتماعی و نحوه ایفای نقش های معمول اش در جامعه تعریف کرد.شواهد حاکی از این است که انسان هایی که بهتر جذب اجتماع خود میشوند یا با آن یگانگی می یابند، از عمر طولانی تر برخوردارند و به هنگام بیماری، در نتیجة حمایت اجتماعی که دریافت می کند، بهتر بر استرس و بیماری هایی که او را تهدید می کند غلبه می یابد . برخورداری از مهارت های اجتماعی و کیفیت ایفای نقش های اجتماعی  در اینجا  اهمیت می یابد
پژوهش حاضر از نظر هدف، کابردی و از نظر روش، از نوع توصیفی- پیمایشی انجام گردیده  است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق را،740 نفر از کارکنان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی(ره)  تشکیل می دهند. و در این تحقیق حجم نمونه از  روش کوکران  استفاده شد که  برابر با 260نفر می باشد. روش نمونه گیری مورد استفاده در این تحقیق،نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم.مناسبترین ابزار برای جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد. که در این پژوهش از پرسشنامه استادارد کییز (1998) استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل هدف ها و فرضیه های تحقیق از آزمون پیرسون، رگرسیون و تحلیل واریانس و برای نرمال بودن متغیرهای مستقل از آزمون کولموگروف- اسمیرنف استفاده شده است.نتایج بدست آمده حاکی از آن است که رابطه بین جنسیت، سن، وضعیت شغلی، میزان درآمد، تحصیلات و سلامت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها