نقش گردشگری ورزشی در توسعة اجتماعی- زیست محیطی شهری از دیدگاه مدیران و کارشناسان تربیت بدنی استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، گروه تربیت بدنی تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

 
چکیده
گردشگری ورزشی در توسعه اجتماعی- زیست محیطی شهری در صورت وجود امکانات، نقش دارد و با توجه به وجود پتانسیل های مختلف می تواند موجبات توسعه مناطق و سایر منافع اجتماعی، زیست محیطی را فراهم آورد. هدف از این تحقیق بررسی نقش گردشگری ورزشی در توسعه ی اجتماعی- زیست محیطی شهری از دیدگاه مدیران و کارشناسان تربیت بدنی استان اصفهان است. جامعه آماری این تحقیق را 200 نفر مدیران آژانس های مسافرتی و کارشناسان تربیت بدنی و گردشگری استان اصفهان تشکیل داد که براساس آمار اداره کل گردشگری و تربیت بدنی در سال 1389 بود و نمونه­تحقیق بر اساس جدول گرجسی و مورگان 132 نفر تعیین شد­. ابزار اندازه گیری متغیرها پرسشنامه محقق ساخته بود، که اعتبار آن براساس ضریب کندال 89% محاسبه شد.­ روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بود و داده­های این تحقیق در دو سطح آمار توصیفی ­و آمار استنباطی ­بررسی شد. روش تحقیق با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیره مانوا، t تک متغیره، t هتلینگ، t همبسته، بررسی شد. یافته های تحقیق نشان داد که گردشگری ورزشی در توسعه اجتماعی با میانگین (40/4و42/3) و t تک متغیره (47/20) و در توسعه زیست محیطی با میانگین (78/3و78/2) و t تک متغیره (06/7) نقش داشت و در سطح 5 درصد بیش از سطح متوسط نقش داشت.

کلیدواژه‌ها