تاثیر مولفه های اقتصادی و اجتماعی در کیفیت زندگی و سلامت سالمندان درمناطق شمال و جنوب تهران در سال 1393 با تاکید بر سیاست های پیشنهادی برنامه ششم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مددکار اجتماعی Samin_hj@yahoo.com

چکیده

چکیده:
زمینه و هدف: جمعیت جهان به سرعت در حال سالمند شدن است. همزمان با افزایش کمیت سالمندان توجه به کیفیت زندگی سالمندان و شناسایی عوامل مختلف اقتصادی و اجتماعی و.. موثر برآن از اهمیت زیادی برخوردار است پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مولفه های اقتصادی و اجتماعی - جمعیتی در کیفیت زندکی و سلامت سالمندان در مناطق 1 و3 شمال و 18 و 20 جنوب تهران در سال  1393 با تاکید بر سیاستهای پیشنهادی متناسب برای برنامه ششم توسعه می پردازد.
روش بررسی: مطالعه در این پژوهش برمبنای پیمایش و نوع پژوهش توصیفی با استفاده از روش همبستگی بر روی489 نفراز سالمندان مناطق 1 و 3 شمال تهران 18 و 20 در جنوب تهران انجام گرفت. روش نمونه گیری از نوع تصادفی خوشه ای بود و از پرسشنامه حمایت اجتماعیMOS)  ) و پرسشنامه کیفیت زندگی QOL) ) استفاده شد. برای  تحلیل  داده ها از آزمون تحلیل واریانس و ضریب همبستگی استفاده شده است.
یافته ها:مطالعه درمناطق نشان دادکه میانگین نمره کیفیت زندگی در مردان بیشتر از زنان بود، و از جمعیت موردمطالعه 59 درصد مردان و41 درصد زنان تشکیل می دادند. میانگین سنی برای مردان حدود 71 سال و برای زنان حدود 68 سال بود. 3/45 از سالمندان در مناطق 1 و3؛ و7/54 درصد در مناطق 18 و 20 زندگی می کردند، بین سالمندان ساکن در مناطق شمال و جنوب بین عوامل اقتصادی و اجتماعی و تمامی ابعاد سلامت وکیفیت زندگی بین سالمندان در مناطق شمال و جنوب اختلاف آماری معنا داری وجود داشت است (05/0>P).

کلیدواژه‌ها