بررسی تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر تجاری سازی نتایج تحقیقات علمی در شرکت های دانش بنیان (مطالعه موردی: شرکت های دانش بنیان شش کلان شهر کشور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران torkiantabar@yahoo.com

2 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول) m.esmaeili2@gmail.com

3 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران f.nooshinfard@gmail.com

چکیده

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر عوامل فرهنگی اجتماعی بر تجاری سازی نتایج تحقیقات علمی در شرکت های دانش بنیان کشور به انجام رسیده است. روش پژوهش حاضر پیمایشی- توصیفی از نوع همبستگی است. برای گردآوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را 970 نفر از مدیران شرکت های دانش بنیان شش کلان شهر کشور (تهران، تبریز، مشهد، شیراز، اصفهان و اهواز) تشکیل داده اند. براساس فرمول کوکران مدیران 275 شرکت جهت پاسخگویی به سوالات پژوهش انتخاب شدند. برای تعیین نمونه ها از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است.یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل فرهنگی- اجتماعی می توانند تاثیر معناداری بر تجاری سازی نتایج تحقیقات علمی در شرکت های دانش بنیان داشته باشد (05/0>P ). بر این اساس، عوامل فرهنگی- اجتماعی می‌توانند، 10درصد از واریانس تجاری سازی نتایج تحقیقات را تبیین نمایند (32/0-=r؛ 10/0=R2).

کلیدواژه‌ها