رابطه ابعاد و مؤلفه های هوش سازمانی بر بهره وری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، گروه علوم تربیتی، رودهن، ایران.

2 گروه روانشناسی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران. (نویسنده و مسئول مکاتبات) Email: parinazbanisi@gmail.com

چکیده

چکیده
هدف پژوهش بررسی رابطه ابعاد و مولفه های هوش سازمانی بر میزان بهره وری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق بوده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش را کلیه کارکنان و اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق تشکیل می دهند، که تعداد آنها در حدود 190 نفر کارمند و 181 نفر اعضاء هیات علمی می باشد. از این تعداد برای تعیین حجم نمونه، براساس جدول کرجسی و مورگان براساس سطح اطمینان 95%، 200 نفر به عنوان نمونه تعیین شـده اند. در این پژوهش، علاوه بر مطالعات کتابخانه ای که به منظور دستیابی به پیشینه پژوهش و مباحث نظری انجام گرفت، از پرسشنامه های استاندارد جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز استفاده شد، که به تعداد نمونه آماری بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق در سال 1393 توزیع گردید. در خصوص متغیر هوش سازمانی، از پرسشنامه هوش سازمانی کارل آلبرشت (۲۰۰۳) استفاده شده است. این متغیر دارای شش مؤلفه می باشد و از شش آیتم تشکیل شده است که عبارتند از: چشم انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، روحیه، اتحاد و توافق، و کاربرد دانش و عملکرد. همچنین برای سنجش بهره وری از پرسشنامه 31 سوالی اچیو بسته در مقیاس اندازه گیری لیکرت استفاده شد که شامل مولفه های: توانایی، وضوح وشناخت شغلی، ارزیابی و دادن بازخورد، حمایت سازمانی، اعتبار تصمیمات، انگیزه و محیط می باشد. نتایج در رابطه با سوال اصلی پژوهش نشان می دهد همبستگی بین این دو متغیر برابر 868/0 بوده و ضریب تعیین برابر 754/0 می باشد و در سطح معناداری 000/0 و f برابر با 754/0 معادله رگرسیون به لحاظ آماری معنادار است و رابطه مستقیم و مثبت بین دو متغیر وجود دارد. در رابطه با سوال های فرعی پژوهش که به دنبال بررسی رابطه بین ابعاد و مولفه های هوش سازمانی بر میزان بهره وری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، نتایج نشان داد که در تمامی موارد ضریب همبستگی بالا بوده و معادله رگرسیون معنادار می باشد.

کلیدواژه‌ها