بازشناسی جامعه شناسی نیازهای فرهنگی دانشجویان مطالعه ای دردانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اراک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه

چکیده

چکیده:
پایگاه ویژة تربیت، تعادل و انسجام پویا در رفتار فرهنگی نسل بالندة دانشجو و نقش عظیمی که دانشگاه در پرورش مدیران و کارگزاران آینده نظام  جمهوری اسلامی ایفا می کند برکسی پوشیده نیست. در این زمینه ضرورت توجه به فعالیت های فرهنگی و تحصیلی دانشجویان به خصوص چگونگی گذراندن اوقات فراغت آنها براساس نیازها و فهم ایشان از نوع و اولویت بندی نیازها اهمیت ویژه ای دارد. به نظر ما مطالعه و تأمل بیشتر در مباحث این مقاله برای کارشناسان و مدیران فرهنگی دانشگاه ها و متخصصان مطالعات و مدیریت فرهنگی ضروری است. از این رو لازم است که با آگاهی و هماهنگی مؤثر این قشر پویا و گسترده (دانشجویان) در زمینه برنامه ریزی صحیح برای اوقات فراغت آنان و استفاده هر چه بهتر از ایام پر ارزش دانشجویی مشارکت داشت. هدف از اجرای این پژوهش شناسایی نیازهای فرهنگی دانشجویان است تا بتوان بر مبنای آن کارآیی برنامه ریزی های آینده را تقویت نمود. حجم نمونه در این مطالعه بر اساس فرمول کوکران 140 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اراک است. روش نمونه گیری در این پژوهش، ترکیبی از روش طبقه ای متناسب با حجم بوده است. روش کار پیمایشی با کاربرد تکنیک پرسشنامه است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در میان دانشجویان نیازهای تفریحی در مرتبه اول، نیازهای ورزشی در مرتبه دوم ، نیازهای آموزشی در مرتبه سوم، نیازهای پژوهشی در مرتبه چهارم، نیازهای اجتماعی در مرتبه پنجم، نیازهای مذهبی  در مرتبه ششم و  نیازهای هنری در مرتبه هفتم قرار دارند؛ و بیشتر پاسخگویان امکانات ارائه شده از سوی دانشگاه را ضعیف ارزیابی نموده اند.

کلیدواژه‌ها