بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر جرم زنان زندانی شهر شهرکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان

چکیده

چکیده
موضوع این تحقیق بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر برجرم زنان زندانی است. سوال اصلی این پژوهش این است که چه عوامل اجتماعی-اقتصادی بر جرم زنان زندانی تأثیر دارد؟ هدف اصلی نیز شناخت این عوامل و ارائه راهکارهای لازم جهت کاهش پدیده جرم زنان زندانی می باشد. و هدف فرعی این پژوهش بررسی میزان جرایم برحسب تحصیلات، ازهم گسیختگی خانواده، محلات فقیرنشین و اعتقادات مذهبی و پایگاه اجتماعی-اقتصادی است. در این پژوهش برای بررسی دلیل ارتکاب جرم و رفتار انحرافی از نظرات دورکیم، شلدون، مرتون،... استفاده شده است. روش تحقیق این مطالعه پیمایشی است و برای جمع آوری داده های لازم در مورد متغیرهای به کار رفته شده از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری مدنظر این تحقیق کلیه زنان زندانی شهرکرد در سال 1392 که تعداد آنان102 نفر بوده و به علت کم بودن حجم نمونه، روش نمونه گیری به صورت تمام شماری بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از جدول توصیفی و استنباطی و برای آزمون فرضیه ها از آزمونT یک نمونه ای استفاده شده است.یافته هاونتایج تحقیق عبارتند از این که:
بین از هم گسیختگی خانواده، زندگی در محلات فقیرنشین، اعتقادات مذهبی، تحصیلات، پایگاه (اجتماعی- اقتصادی) و زندانی شدن زنان رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها