بررسی رابطه بین هیجان‌خواهی و سلامت عمومی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی و استادیار دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ، رودهن، ایران.

2 عضو هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین هیجان‌خواهی و سلامت عمومی در بین دانشجویان دختر و پسر پرداخته است. این پژوهش غیر آزمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویانی است که  در سال تحصیلی 90-89 در دانشگاه آزاد اسلامی رودهن مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه پژوهش حاضر شامل 315 دانشجو که به شیوة نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. در مورد هر دو گروه پرسشنامه هیجان‌خواهی زاکرمن و پرسشنامه سلامت عمومی GHQ به اجرا در آمد و در نهایت برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج این تحقیق به شرح زیر است:
بین مؤلفه بازداری‌زدایی با سلامت عمومی رابطه معنا‌دار وجود دارد. بین پنج متغیر هیجان‌خواهی و  علایم جسمانی رابطه معنادار وجود ندارد. بین مؤلفه‌های تجربه‌جویی و بازداری‌زدایی با سلامت عمومی رابطه معنا‌دار وجود دارد.
(بازداری‌زدایی) 242/0 + 914/17 = (GHQ) سلامت عمومی دانشجویان پسر
(بازداری زدایی) 234/0 + (تجربه جویی) 248/0 + 132/6 = سلامت عمومی دانشجویان دختر

کلیدواژه‌ها