مقایسه رضایت زناشویی در کارمندان مرد طرح اقماری و غیر اقماری شرکت نفت فلات قاره ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران.

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران.

3 دکتری روان شناسی، مسئول مددکاری وزارت نفت شرکت نفت فلات قاره ایران

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر به مقایسه میزان رضایت زناشویی کارمندان مردطرح اقماری و غیراقماری شرکت نفت فلات قاره ایران پرداخته شده است. و براساس روش پژوهشی علی - مقایسه ای از نوع پس رویدادی می باشد. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه کارمندان مرد طرح های اقماری و غیر اقماری بود  که در سال 1392 در سکوهای نفتی جنوب (وزارت نفت) اشتغال به کار داشتند. نمونه مورد مطالعه 100 نفر طرح اقماری و 100 نفر طرح غیر اقماری به صورت تصادفی و براساس جدول مورگان انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از ابزارهای پرسشنامه خصوصیات دموگرافیک و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (فرم کوتاه) استفاده شد. پس از جمع آوری داده ها از  شاخص های آمار توصیفی روش آماری t مستقل و MANOVA  استفاده شده است. یافته ها نشان داد که بین میانگین نمره های رضایت زناشویی ( نمره کل) شرکت کنندگان طرح اقماری و غیر اقماری تفاوت معناداری وجود دارد، اما بین میانگین نمره های افراد دو گروه،  تنها در متغیر حل تعارض تفاوت معناداری وجود دارد. مقادیر میانگین ها نشان داد که نمره های متغیر حل تعارض گروه اقماری در مقایسه با گروه غیراقماری بالاتر است.
نتیجه گیری : نوع و کیفیت شغل افراد می تواند نقش تعیین کننده ای در میزان رضایت زناشویی آنها داشته باشد.

کلیدواژه‌ها