شناسایی مولفه های فرهنگی و اجتماعی تحکیم خانواده در راستای پیشگیری از طلاق با تاکید بر پایگاه اجتماعی (مطالعه موردی خانواده های زیر 5 سال تشکیل شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانش آموخته دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ( نویسنده مسئول)

چکیده

چکیده
خانواده به عنوان مهم ترین کانون بشری، عنصر اساسی در تشکیل، پیشرفت و موفقیت یک جامعه و ملت است، لذا سعادت هر جامعه ای منوط به نیک بختی خانواده های آن جامعه است. بنابراین، باید هر چه بیشتر در جهت نیل به سعادتمندی آن کوشید. که دست یابی به این مهم تنها از طریق شناسایی کامل عوامل تحکیم بنیان خانواده امکان پذیر است. آمار رسمی طلاق مبین این مهم است که سهم قابل توجهی از طلاق ها در همان 5 سال ابتدای زندگی مشتر  و به ویژه 2 سال اول رخ بی دهد. بر این اساس شناخت مولفه های تحکیم بخش خانواده در 5 سال نخست از درجه بالایی از اهمیت برخوردار است. به واقع این پژوهش مرحله دوم از یک پژوهش 3 مرحله ای قلمداد می شود و نتایج و خروجی های آن به عنوان ورودی در مراحل بعدی تحقیق مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
تحقیق حاضر با استفاده از روش اسنادی و میدانی و تکنیک پرسشنامه و برای 390 نفر از زوجین جوان که کمتر از 5 سال از تشکیل خانواده ایشان می گذرد، به اجرا در آمده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده این است که حدود 60 درصد از نمونه آماری پژوهش حاضر اقدام به ازدواج های ناهمسان نموده اند. پر واضح است که ناهمسانی در ازدواج ناهمسانی در پایگاه اجتماعی زوجین را در بر خواهد داشت. با توجه به بخش دیگر یافته های پژوهش حاضر که مبین رابطه بین پایگاه اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده می باشد می توان گفت افزایش ناهمسان همسری در  جامعه مورد مطالعه یکی از دلایل افرایش طلاق ها در 5سال اولیه زندگی می باشد.

کلیدواژه‌ها